Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.1.2.3.Exempció per als rendiments percebuts per treballs realitzats a l'estranger

Estan exempts de l'Impost els rendiments del treball percebuts per treballs efectivament realitzats a l'estranger, amb els següents requisits:

  1. Que aquests treballs es realitzin per a una empresa o entitat no resident a Espanya o un establiment permanent radicat a l'estranger.

    En particular, quan l'entitat destinatària dels treballs estigui vinculada amb l'entitat ocupadora del treballador o amb aquella en la que presti els seus serveis, s'entendran que els treballs s'han realitzat per a l'entitat no resident quan d'acord amb el que preveu  la Llei de l'impost sobre Societats pugui considerar-se que s'ha prestat un servei intragrup a l'entitat no resident perquè l'esmentat servei produeixi o pugui produir un avantatge o utilitat a l'entitat destinatària.

  2. Que en el territori en què es realitzin els treballs s'apliqui un impost de naturalesa idèntica o anàloga a la d'aquest impost i no es tracti d'un país o territori que hagi estat qualificat reglamentàriament com paradís fiscal. Es considerarà complert aquest requisit quan el país o territori en el que es realitzin els treballs tingui subscrit amb Espanya un conveni per evitar la doble imposició internacional que contingui clàusula d'intercanvi d'informació.

  3. L'exempció tindrà un límit màxim de 60.100 euros anuals. Per al càlcul de la retribució corresponent als treballs realitzats a l'estranger, hauran de prendre's en consideració els dies que efectivament el treballador ha estat desplaçat a l'estranger, així com les retribucions específiques corresponents als serveis prestats a l'estranger.

    Per al càlcul de l'import dels rendiments meritats cada dia pels treballs  realitzats a l'estranger, al marge de les retribucions específiques corresponents als esmentats treballs, s'aplicarà un criteri de repartiment proporcional tenint en compte el número total de dies de l'any.

  4. Aquesta exempció serà incompatible, per als contribuents destinats a l'estranger, amb el règim d'excessos exclosos de tributació, en concepte d'assignacions per a despeses de manutenció i estada (art. 9è A.3.b) Rgl.), sigui quin sigui el seu import. El contribuent podrà optar per l'aplicació del règim d'excessos en substitució d'aquesta exempció.