Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.1.2.2. Exempció de determinats premis literaris, artístics i científics

CONCEPTE DE PREMI LITERARI, ARTÍSTIC O CIENTÍFIC RELLEVANT

Tindrà la consideració de premi literari, artístic o científic rellevant la concessió de béns o drets a una o diverses persones, sense contraprestació, en recompensa o reconeixement al valor d'obres literàries, artístiques o científiques així com al mèrit de la seva activitat o tasca, en general, en tals matèries.

No tindran la consideració de premis exempts les beques, ajuts i, en general, les quantitats destinades al finançament previ o simultani d'obres o treballs relatius a les matèries esmentades.

REQUISITS DEL PREMI

 • El concedent del premi no podrà realitzar o estar interessat en l'explotació econòmica de l'obra o obres premiades.

  En particular, el premi no podrà implicar ni exigir la cessió o limitació dels drets de propietat sobre aquelles, inclosos els derivats de la propietat intel·lectual o industrial.

  No es considerarà incomplert aquest requisit per la mera divulgació pública de l'obra, sense finalitat lucrativa i per un període de temps no superior a sis mesos.

 • En qualsevol cas, el premi haurà de concedir-se respecte d'obres executades o activitats desenvolupades amb anterioritat a la seva convocatòria.

REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI

La convocatòria haurà de reunir els següents requisits:

 1. Premis convocats a Espanya

  • Tenir caràcter nacional o internacional.
  • No establir limitació alguna respecte als concursants per raons alienes a la pròpia essència del premi.
  • Que el seu anunci es faci públic en el Butlletí Oficial de l'Estat o de la Comunitat Autònoma i en, com a mínim, un periòdic de gran circulació nacional.
 2. Premis convocats a l'estranger o per Organitzacions Internacionals

  Els premis que es convoquin a l'estranger o per Organitzacions Internacionals només hauran de complir el requisit de no establir limitació alguna respecte als concursants per raons alienes a la pròpia essència del premi.

SOL·LICITUD DE L'EXEMPCIÓ

La declaració de l'exempció haurà de ser sol·licitada, amb aportació de la documentació pertinent, per:

 1. La persona o entitat convocant del premi, amb caràcter general.

  La sol·licitud haurà d'efectuar-se amb caràcter previ a la concessió del premi.

  Si l'Administració tributària declara l'exempció del premi, la persona o entitat convocant vindrà obligada a comunicar, dins el mes següent al de concessió, la data d'aquesta, el premi concedit i les dades identificadores dels qui hagin resultat beneficiats pels mateixos.

 2. La persona premiada, quan es tracti de premis convocats a l'estranger o per Organitzacions Internacionals.

  En aquest cas, la sol·licitud haurà d'efectuar-se abans de l'inici del període reglamentari de declaració de l'exercici en què s'hagués obtingut.

DECLARACIÓ DE L'EXEMPCIÓ

L'exempció haurà de ser declarada per l'òrgan competent de l'Administració tributària, d'acord amb el procediment que aprovi el Ministre d'Economia i Hisenda.

Per a la resolució de l'expedient podrà sol·licitar-se informe del Departament ministerial competent per raó de la matèria o, si escau, de l'òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes.

La declaració tindrà validesa per a successives convocatòries sempre que no es modifiquin els termes d'aquella que va motivar l'expedient.