Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.3. Lloc de presentació i ingrés

 1. DECLARACIONS "PER INGRESSAR "

  La presentació i realització de l'ingrés que resulti de les autoliquidacions per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques haurà d'efectuar-se:

  En les entitats de crèdit que actuen com a col·laboradores en la gestió recaptatòria (Bancs, Caixes d'Estalvis o Cooperatives de crèdit) situades en territori espanyol, fins i tot quan l'ingrés s'efectuï fora del termini establert.

  Les declaracions per ingressar efectuades a través dels serveis d'ajuda prestats en les oficines de l'AEAT, així com en les habilitades a aquest efecte per les Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats Locals podran presentar-se directament en tals oficines per a la seva immediata transmissió telemàtica, sempre que s'hagi efectuat la domiciliació bancària de l'ingrés resultant de les mateixes en els termes ja exposats, o del primer termini, si es tracta de declaracions en les que s'hagués optat pel fraccionament del pagament.

 2. DECLARACIONS "PER RETORNAR "AMB SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ

  En aquells casos en què les declaracions per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques resultat del qual sigui una quantitat per retornar amb sol·licitud de devolució, la presentació podrà efectuar-se:

  1. En qualsevol Delegació de l'Agència Tributària o Administracions de la mateixa.

  2. En qualsevol oficina situada en territori espanyol de l'entitat col·laboradora en la que desitgi rebre l'import de la devolució, fins i tot encara que la presentació s'efectuï fora del termini establert.

  3. També podran presentar-se en les oficines habilitades per les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats Locals per a la confecció de declaracions mitjançant el Programa d'Ajuda desenvolupat per l'Agència Tributària.

  4. Es recomana, a l'efecte del seu fàcil i agil tramitació, la presentació telemàtica de totes les declaracions a presentar.

  En qualsevol cas, es farà constar el Codi IBAN que identifiqui el compte a la que hagi de realitzar-se la transferència.

  No obstant això, quan el contribuent sol·liciti la devolució per transferència bancària en un compte obert en Entitat de dipòsit que no actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la declaració haurà de ser presentada en les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  Quan el contribuent no tingui compte obert en entitat col·laboradora o concorreu alguna altra circumstància que el justifiqui, es farà constar aquest extrem acompanyant a la declaració escrit dirigit a l'Administrador o Delegat de l'Agència Tributària que correspongui, qui, a la vista del mateix i prèvies les pertinents comprovacions, podrà ordenar la realització de la devolució que sigui procedent mitjançant l'emissió de xec nominatiu del Banc d'Espanya.

  Així mateix, es podrà ordenar la realització de la devolució mitjançant l'emissió de xec creuat o nominatiu del Banc d'Espanya quan no pugui realitzar-se mitjançant transferència bancària.

  DECLARACIONS PER RETORNAR DE CONTRIBUENTS MORTS

  En cas que el contribuent titular de la declaració amb resultat per retornar hagués mort, la devolució quedarà retinguda fins que el, o els hereus, presentin la següent documentació, depenent de l'import de la devolució:

  1. Si la devolució és inferior a 2000 euros:

   1. Certificat de defunció.

   2. Llibre de família.

   3. Certificat del Registre d'últimes Voluntats.

   4. Testament si l'hagués.

   5. En cas que hagi diversos hereus i es desitgi que l'import de la devolució s'aboni a un d'ells, autorització escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI de tots els hereus.

  2. Si la devolució és superior a 2000 euros:

   1. Certificat de defunció.

   2. Llibre de família.

   3. Certificat del Registre d'últimes Voluntats.

   4. Testament o, si no, declaració d'hereus.

   5. Justificant d'haver satisfet, per l'import de la devolució, l'Impost sobre Successions i Donacions.

   6. En el seu cas, Poder Notarial facultant a un dels hereus a percebre la devolució en nom de tots ells. Aquest requisit podrà ser substituït per certificació de l'Entitat de Dipòsit de l'existència d'un compte obert en la mateixa, de la qual titularitat correspongui a tots els hereus.

  Aquesta documentació no haurà d'adjuntar-se amb la declaració, sinó presentar-la en document a part en els Registres d'Entrada de l'Agència Tributària, o, si no, esperar a què la pròpia Administració li requereixi.

 3. DECLARACIONS "NEGATIVES" I "RENÚNCIA" A LA DEVOLUCIÓ

  Les declaracions negatives (sense ingrés o devolució) de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i aquelles en les que es renunciï a la devolució a favor del Tresor Públic es presentaran, principalment per via telemàtica o bé directament davant qualsevol Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o per correu certificat, dirigit a la Delegació o administració de l'Agència Tributària corresponent al domicili fiscal actual del declarant.

  També podran presentar-se en les oficines habilitades per les Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats Locals per a la confecció de declaracions mitjançant el Programa d'Ajuda desenvolupat per l'Agència Tributària.

DECLARACIONS ACOLLIDES AL PROCEDIMENT DE SUSPENSIÓ DE L'INGRÉS

Les declaracions per l'IRPF corresponents a cònjuges no separats legalment en les que, a l'empara del que disposa l'article 97.6 de la Llei de l'impost, un d'ells sol·liciti la  suspensió de l'ingrés i l'altre manifesti la renúncia al cobrament de la devolució, han de presentar-se de forma simultània i conjuntament en el lloc que correspongui dels assenyalats anteriorment en funció de que el resultat final de les seves declaracions, com a conseqüència de l'aplicació de l'esmentat procediment, sigui per ingressar o per retornar. Si el resultat final de les esmentades declaracions fora negatiu, ambdues es presentaran en els llocs indicats en l'apartat C) anterior.

FINESTRETA ÚNICA TRIBUTÀRIA

També podrà efectuar-se la presentació de la declaració en les oficines de les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes que hagin subscrit amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària un conveni de col·laboració per a la implantació de sistemes de finestreta única tributària, en els termes previstos en aquest conveni.

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA

A més, amb caràcter general, la presentació de les declaracions de l'IRPF podrà efectuar-se per via telemàtica, essent la forma però senzilla, habitual i amb majors garanties.

Els contribuents que presentin declaració per l'impost sobre el patrimoni, declaració de presentació telemàtica obligatòria, estaran obligats a utilitzar també la via telemàtica a través d'Internet per a la presentació de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Una vegada realitzada l'autoliquidació mitjançant la Renda web desenvolupat per l'Agència Tributària haurà de ser procedent-se de la manera següent, en funció del resultat de l'autoliquidació i de la domiciliació bancària o no del pagament corresponent a la totalitat de l'ingrés o al primer termini:

 1. Autoliquidacions a ingressar el pagament total de les quals o el corresponent al primer termini no es fa mitjançant domiciliació bancària

  El declarant es posarà en comunicació amb l'Entitat col·laboradora, ja sigui per via electrònica (de manera directa o a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària), o acudint a les seves oficines, per efectuar l'ingrés corresponent i facilitar les dades relatives a aquest ingrés.

  L'Entitat col·laboradora, una vegada realitzat l'ingrés, assignarà un número de referència complet (NRC) associat a l'ingrés efectuat. Posteriorment, el declarant es connectarà amb la Seu electrònica de l'Agència Tributària i accedirà al tràmit de presentació corresponent a l'autoliquidació que desitgi transmetre i procedirà a:

  1. Seleccionar el fitxer amb la declaració de l'IRPF a transmetre.
  2. Subministrar el número de referència complet (NRC) associat a l'ingrés que hagi estat assignat per l'Entitat col·laboradora a la declaració a transmetre.
  3. Generar la signatura electrònica i, en el cas de declaració conjunta de l'IRPF, a més, la del cònjuge.
  4. Transmetre a l'Agència Tributària l'autoliquidació completa amb la signatura o signatures electròniques.

  També podrà ser procedent-se en aquest exercici, una vegada obtingut el NRC de l'entitat col·laboradora, a la transmissió de l'autoliquidació sense necessitat de generar signatura electrònica avançada, mitjançant la consignació del NIF del contribuent i, en el supòsit de declaració conjunta formulada per ambdós cònjuges, del NIF del cònjuge, així com la corresponent clau d'accés o número o números de referència de l'esborrany o de les dades fiscals prèviament subministrades per l'Agència Tributària.

  Si l'autoliquidació és acceptada, l'Agència Tributària li tornarà en pantalla les dades del document d'ingrés o devolució validat amb un codi segur de verificació, així com la data i hora de la presentació. El contribuent haurà d'imprimir i conservar les dades del document d'ingrés o devolució validat.

  En cas que l'autoliquidació fos rebutjada, es mostraran els errors detectats perquè es procedeixi a la seva esmena.

 2. Autoliquidacions per ingressar pagament del qual total o el corresponent al primer termini es realitza mitjançant domiciliació bancària

  La transmissió de la declaració no precisarà, amb caràcter previ, la comunicació amb l'Entitat col·laboradora per a la realització de l'ingrés i l'obtenció del NRC. La transmissió de l'autoliquidació, en què es recollirà la corresponent ordre de domiciliació, es realitzarà d'acord amb el que ha comentat en l'apartat d'anterior, bé generant signatura electrònica avançada o bé mitjançant la consignació del NIF del contribuent i, en el supòsit de declaració conjunta formulada per ambdós cònjuges, del NIF del cònjuge, així com la corresponent clau d'accés o número o números de referència de l'esborrany o de les dades fiscals prèviament subministrades per l'Agència Tributària.

  El contribuent, finalment, haurà d'imprimir i conservar el document d'ingrés o devolució validat amb un codi segur de verificació de 16 caràcters en el que constarà, a més de la data i hora de presentació de la declaració, l'ordre de domiciliació efectuada i, si escau, l'opció de fraccionament de pagament escollida pel contribuent.

 3. Autoliquidacions de les que resulti una quantitat per ingressar, que es presentin amb sol·licitud d'ajornament o fraccionament, amb sol·licitud de compensació, amb reconeixement de deute de pagament o amb sol·licitud de pagament mitjançant entrega de béns del Patrimoni Històric Espanyol

  El procediment de presentació electrònica de les autoliquidacions a les que es refereix aquest apartat comporta únicament la particularitat de què, una vegada finalitzada la presentació de la declaració, el declarant o la persona o entitat autoritzada a presentar per via telemàtica declaracions en representació de terceres persones obtindrà, a més del codi segur de verificació, una clau de liquidació de disset caràcters amb la que, si el desitja, podrà sol·licitar en aquell mateix moment, a través de l'enllaç habilitat a aquest efecte, l'ajornament o fraccionament o la compensació o, si escau, el pagament mitjançant entrega de béns del Patrimoni Històric Espanyol, i amb la que també podrà presentar aquestes sol·licituds en un moment posterior a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Internet, en l'adreça electrònica «https://www.agenciatributaria.gob.es», a través de l'opció Procediments, Serveis i Tràmits (Informació i Registre)/Recaptació.

 4. Autoliquidacions per retornar, amb sol·licitud de devolució o renúncia a la mateixa a favor del Tresor Públic i negatives

  El procediment per a la presentació d'aquestes autoliquidacions és similar a l'anteriorment comentat per a les autoliquidacions IRPF per ingressar, amb la diferència que no serà precís realitzar la fase de comunicació amb l'Entitat col·laboradora per a la realització de l'ingrés i per a l'obtenció del NRC associat al mateix, ni la de domiciliació en Entitat col·laboradora de l'ingrés.

 5. Declaracions acollides al procediment de suspensió de l'ingrés

  Quan es tracti de declaracions de l'IRPF corresponents a cònjuges no separats legalment en les que un d'ells sol·liciti la  suspensió de l'ingrés  i l'altra la renúncia a la devolució, si algun dels cònjuges opta pel procediment de presentació telemàtica, la declaració corresponent a l'altre haurà de presentar-se també per aquest mateix procediment.