Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

4.1. Tipus de captura de dades

S'obrirà una pantalla inicial en la que haurà de marcar necessàriament una "X" en qualsevol dels supòsits següents :

Contribuents morts l'any 2018 en un dia diferent del 31 de desembre.
Contribuents cònjuge del qual és no resident i no contribuent de l'IRPF.

També opcionalment podrà marcar una "X" si desitja introduir únicament els seus propis dades econòmiques sense incloure els de la resta de la unitat familiar.

En aquest cas, el programa no realitzarà càlculs sobre quin de les modalitats de tributació (individual o conjunta) és més favorable, ni admetrà la possibilitat de sol·licitar la suspensió de l'ingrés del deute tributari, en una quantia igual o inferior a la devolució a la que tingui dret el seu cònjuge per aquest impost. Si no opta per aquesta opció premi exclusivament "Continuar".

Atenció: Una vegada confirmada aquesta pantalla, no podrà ser modificada amb posterioritat i haurà d'iniciar una nova declaració si necessita canviar alguna dada.