Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

4.1.Tipus de captura de dades

S'obrirà una pantalla inicial en la que haurà de marcar necessàriament una "X" en qualsevol dels següents supòsits:

Contribuents morts l'any 2018 un dia diferent al 31 de desembre.
Contribuents el cònjuge dels quals és no resident i no contribuent de l'IRPF.

També opcionalment podrà marcar una "X" si desitja introduir únicament les seves pròpies dades econòmiques sense incloure els de la resta de la unitat familiar.

En aquest cas, el programa no realitzarà càlculs sobre quina de les modalitats de tributació (individual o conjunta) és més favorable, ni admetrà la possibilitat de sol·licitar la suspensió de l'ingrés del deute tributari, en una quantia igual o inferior a la devolució que tingui dret el seu cònjuge per aquest impost.Si no opta per aquesta opció premi exclusivament "Continuar".

Atenció: Una vegada confirmada aquesta pantalla, no podrà ser modificada posteriorment i haurà d'iniciar una nova declaració si necessita canviar alguna dada.