Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

5.2.1. Fills integrants de la unitat familiar que han percebut rendes

En aquest apartat es relacionaran exclusivament els fills que formin part de la  unitat familiar i siguin perceptors de rendes subjectes i no exemptes de l'impost.

El programa només admet un màxim de quatre fills perceptors de rendes.

En la finestra de captura de dades haurà de facilitar la següent informació:

 • COGNOMS,  NOM I NIF  DELS FILLS

  Es consignaran els dos cognoms, el nom i el NIF de cadascun dels fills relacionats.

  • Atenció:
   • En qualsevol cas, serà necessari incloure el NIF dels fills grans de 14 anys.Tingui-se en compte  que a aquella edat és obligatori estar en possessió del document d'identitat.
   • En el cas de declaració conjunta, quan s'incloguin rendes pertanyents a descendents menors de 14 anys serà necessari també reflectir el seu NIF.
   • Per poder imprimir els models oficials de les declaracions individuals dels fills el programa exigeix haver reflectit necessàriament el NIF dels fills.
 • DATA DE NAIXEMENT

  S'indicarà el dia, mes i any de naixement de cadascuna de les persones relacionades.

 • VINCULACIÓ

  Es consignarà en la casella "Vinculació" la clau que correspongui de les que s'indiquen a continuació:

  1. Fill comú al «Primer declarant» i al «Cònjuge».

   En l'imprès de declaració no es visualitzarà cap clau en la casella "Vinculació".

  2. Fill exclusivament del «Primer declarant», sempre que aquest no convisqui també amb l'altre progenitor.

   En l'imprès de declaració es visualitzarà la clau numèrica 1 en la declaració conjunta i en la declaració individual del "primer declarant".

  3. Fill exclusivament del «Cònjuge», sempre que aquest no convisqui també amb l'altre progenitor.

   En l'imprès de declaració es visualitzarà la clau numèrica 2 en la declaració conjunta i la clau numèrica 1 en la declaració individual del "cònjuge".

  4. Fill del «Primer declarant» quan aquest fill també conviu amb l'altre progenitor.

   S'utilitzarà aquesta clau en els supòsits següents:

   1. Si no existeix matrimoni entre ambdós progenitors o en els casos de separació legal o divorci quan, a més, la guàrdia i custòdia dels fills està compartida.
   2. En cas que un dels progenitors hagués mort en l'exercici i els fills hagin conviscut amb ambdós progenitors fins a la data de la seva defunció, el cònjuge supervivent ha de consignar aquesta clau. No obstant això, en la declaració del cònjuge mort haurà de consignar-se la clau "A."

   En el cas d'indicar aquesta clau “D” haurà de consignar també el NIF de l'altre progenitor.

   En l'imprès de declaració es visualitzarà la clau numèrica 3 en la declaració conjunta i en la declaració individual del "primer declarant".

  5. Fill exclusivament del «Cònjuge» quan aquest fill també conviu amb l'altre progenitor, inclosos els supòsits de guarda i custòdia compartida entre ambdós progenitors.

   En l'imprès de declaració es visualitzarà la clau numèrica 4 en la declaració conjunta i la clau numèrica 3 en la declaració individual del cònjuge.

   En el cas d'indicar aquesta clau “E” haurà de consignar també el NIF de l'altre progenitor.

  • SUPÒSITS ESPECIALS EN UNIONS DE FET
   • Unions de fet amb fills comuns

    En aquests casos podrà formar unitat familiar qualsevol dels progenitors, a elecció seva, amb tots els seus fills. Per a l'emplenament de la declaració mitjançant el programa cal distingir:

    • Declaració de la unitat familiar formada per un dels progenitors amb els fills:

     S'identificaran els fills comuns a ambdós membres de la parella amb la clau "D." A més haurà de consignar-se en la casella "Altres situacions" la clau "3" (o la clau "4" si el fill està sotmès a pàtria potestat prorrogada).

    • Declaració individual de l'altre progenitor:

     Si la unitat familiar del punt anterior tributa conjuntament, l'altre progenitor no ha de relacionar els fills comuns amb rendes superiors a 1.800 euros que presentin declaració conjunta amb l'altre membre de la parella.

     Si la unitat familiar del punt anterior no tributa conjuntament i els fills amb rendes superiors a 1.800 euros tampoc presenten declaració individual, l'altre progenitor relacionarà als fills consignant en la casella "Vinculació" de la seva declaració la clau "D."

 • DEFUNCIÓ D'UN DELS PROGENITORS

  En el supòsit de defunció durant l'any  2018 d'un dels progenitors i sempre que  els fills menors (o majors sotmesos a pàtria potestat prorrogada) hagin conviscut amb ambdós progenitors fins a la data de la seva defunció haurà de consignar-se la clau "D" en la casella "Vinculació" = Fill del «Primer declarant» quan aquest fill també conviu amb l'altre progenitor.

 • DISCAPACITAT (grau)

  En cas que, considerant la situació existent el dia 31-12 - 2018, algun dels fills relacionats és discapacitat i pot acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, es reflectirà el grau de discapacitat reconegut entre els que s'indiquen a continuació:

  1. Discapacitat en grau igual o superior al 33% i inferior al 65% (per al cas de no estar en la situació 2).
  2. Discapacitat en grau igual o superior al 33%  i inferior al 65%, si s'acredita necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda.
  3. Discapacitat en grau igual o superior al 65%.
  4. Incapacitació judicial per sentència de la jurisdicció civil.

  Pels fills discapacitats de la qual discapacitat hagi estat declarada judicialment s'haurà d'indicar com a mínim un grau de discapacitat del 65 per 100, encara que no assoleixin aquest grau.

 • ALTRES SITUACIONS

  Únicament es complimentarà la casella "Altres situacions" quan les persones relacionades en aquest apartat es trobin en alguna de les situacions especials que s'indiquen a continuació:

  1. Descendent diferent dels fills (net, besnet, etc.) o persona vinculada al contribuent per raó de tutela o acolliment.
  2. Fill o filla gran d'edat incapacitat judicialment, subjecte a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
  3. Fill o filla del «Primer declarant» quan també convisqui amb l'altre progenitor (pare o mare) sense mitjançar matrimoni entre ambdós progenitors.
  4. Fill o filla del contribuent quan concorrin simultàniament les situacions 2 i 3 anteriors.
 • SEXE

  Haurà de marcar amb una "x" el sexe del "Fill 1" o/i "Fill 2", "Fill 3", "Fill 4" (Fills perceptors de rendes).

 • DATA D'ADOPCIÓ

  En el cas d'adopció s'indicarà la data (dia, mes i any) en què hagués tingut lloc la inscripció en el Registre Civil o, de no ser necessària aquesta inscripció, la data de la corresponent resolució judicial  o administrativa. En el cas de fills adoptats que prèviament haguessin estat acollits, s'indicarà a més la data  que correspongui a l'acolliment.

 • DEFUNCIÓ DE L'ALTRE PROGENITOR

  Es marcarà amb una “X” en el cas en el que l'altre progenitor hagi mort amb anterioritat a 31 de desembre de 2018.

 • RENDES SUPERIORS a 8.000 euros

  Es marcarà aquesta casella si el fill membre de la unitat familiar percep rendes anuals superiors a 8.000 euros, excloses les exemptes.

 • PRESENTA DECLARACIÓ

  Els fills que presentin declaració per l'Impost amb rendes superiors a 1.800 euros no originen dret a l'aplicació del mínim familiar per descendents.

  Es marcarà aquesta casella si el fill presenta declaració individual per l'impost amb rendes superiors a 1.800 euros.

  Atenció: No haurà de relacionar als fills amb rendes superiors a 1.800 euros que presentin declaració conjunta amb l'altre progenitor en els supòsits següents:

  • Parelles de fet.
  • Separació legal o divorci quan a més la guàrdia i custòdia dels fills està compartida.