Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.2.1.1. Relacions laborals de caràcter especial

L'article 2 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre,) considera relacions laborals de caràcter especial les següents:

 • La del personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c).

 • La del servei de la llar familiar.

 • La dels penats en les institucioens penitenciàries.

 • La dels esportistes professionals.

 • La dels artistes d'espectacles públics.

 •  La de les persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d'un o més empresaris (representants de comerç) sense assumir el risc i ventura d'aquelles (Reial decret 1438/1985, d'1 d'agost).

 • La dels treballadors amb discapacitat que prestin els seus serveis en els centres especials de treball.

 • La dels menors sotmesos a l'execució de mesures d'internament per al compliment de seu responsabiliad penal.

 • La de residència per a la formació d'especialistes en Ciències de la Salut.
 • La dels advocats que presten serveis en despatxos d'advocats, individuals o col·lectius.
 • Qualsevol altre treball que sigui expressament declarat com relació laboral de caràcter especial per una Llei.