Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.2.1. Rendiments íntegres

Es consideraran rendiments íntegres del treball totes les contraprestacions o utilitats, sigui la que sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que derivin, directament o indirectament, del treball personal o de la relació laboral o estatutària i no tinguin el caràcter de rendiments d'activitats econòmiques.

Els rendiments de treball s'atribueixen exclusivament a les persones que hagin generat el dret a la seva percepció; excepte les prestacions dels sistemes de previsió social a què es refereix l'article 17.2.a) de la Llei d'IRPF, que s'atribuiran a les persones en favor del qual estiguin reconegudes.

S'inclouran, en particular, com a rendiments del treball:

 • Les sous i salaris.

 • Les prestacions per desocupació.

 • Les remuneracions en concepte de despeses de representació.

 • Les dietes i assignacions per a despeses de viatge, excepte els de locomoció i els normals de manutenció i estada en establiments d'hostaleria amb els límits reglamentàriament establerts.

 • Les contribucions o aportacions satisfetes pels promotors de plans de pensions.

 • Les quantitats satisfetes per empresaris per fer front als compromisos per pensions, quan les mateixes siguin imputades a aquelles persones als qui es vinculin les prestacions.

 • Les següents prestacions dels sistemes de previsió social que s'indiquen:

  1. Seguretat Social i Classes Passives

   Les pensions i havers passius percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i classes passives i altres prestacions públiques per situacions d'incapacitat, jubilació, accident, malaltia, viduïtat, o similars.

  2. Mutualitats de funcionaris

   Les prestacions percebudes pels beneficiaris de mutualitats generals obligatòries de funcionaris, col·legis d'orfes i altres entitats similars.

  3. Plans de pensions

   Les prestacions percebudes pels beneficiaris de plans de pensions, i les percebudes dels plans regulats en la Directiva 2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny de 2003, relativa a les activitats i la supervisió de fons de pensions de treball.

  4. Mutualitats de Previsió Social.

   Les prestacions percebudes pels beneficiaris de contractes d'assegurances concertades amb mutualitats de previsió social aportacions de les quals hagin pogut ser, com a mínim en part, despesa deduïble per a la determinació del rendiment net d'activitats econòmiques o objecte de reducció en la base imposable de l'Impost.

  5. Plans de Previsió Social empresarial i assegurances col·lectives de treballadors

   Les prestacions percebudes pels beneficiaris dels plans de previsió empresarial i les prestacions per jubilació i invalidesa percebudes pels beneficiaris de contractes d'assegurança col·lectiva que instrumentin els compromisos per pensions assumides per les empreses, en la mesura en què la seva quantia excedeixi les contribucions imputades fiscalment i de les aportacions directament realitzades pel treballador.

  6. Plans de previsió assegurats

   Les prestacions percebudes pels beneficiaris dels Plans de Previsió Assegurats.

  7. Assegurances de dependència

   Les prestacions percebudes pels beneficiaris de les assegurances de dependència conforme al que disposa la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

 • Les quantitats que s'abonin, per raó del seu càrrec, als Diputats espanyols al Parlament Europeu, als Diputats i Senadors de les Corts Generals, als membres de les Assemblees Legislatives autonòmiques, Regidors d'Ajuntament i membres de les Diputacions Provincials, Cabildos Insulars o altres entitats locals, amb exclusió, en qualsevol cas, de la part de les mateixes que aquestes institucions assignin per a despeses de viatge i desplaçament.

 • Els rendiments derivats d'impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, sempre que no suposin l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis, cas en què es qualificaran de rendiments d'activitats econòmiques.

 • Els rendiments derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació i no suposin l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis, cas en què es qualificaran de rendiments d'activitats econòmiques.

 • Les retribucions dels administradors i membres dels Consells d'Administració, de les Juntes que facin les seves vegades i altres membres d'uns altres òrgans representatius.

 • Les pensions compensatòries rebudes del cònjuge i les anualitats per aliments, excepte les percebudes dels pares en virtut de decisió judicial que estan exemptes.

 • Els drets especials de contingut econòmic que es reservin els fundadors o promotors d'una societat com remuneració de serveis personals. Aquests drets, quan consisteixin en un percentatge sobre els beneficis de l'entitat, es valoraran, com a mínim, el 35 per 100 del valor equivalent de capital social que permeti la mateixa participació en els beneficis que la reconeguda als esmentats drets.

 • Les beques, quan no estiguin exemptes.

 • Les retribucions percebudes pels qui col·laborin en activitats humanitàries o d'assistència social promogudes per entitats sense ànim de lucre.

 • Les retribucions derivades de relacions laborals de caràcter especial.

  No obstant això, quan els rendiments derivats de la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics i de la relació laboral especial de les persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d'un o més empresaris sense assumir el risc i ventura d'aquelles, suposin l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis, es qualificaran de rendiments d'activitats econòmiques.

 • Les aportacions realitzades al patrimoni de les persones amb discapacitat, regulat en la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat.

  Aquestes aportacions tindran per al contribuent, persona amb discapacitat la consideració de rendiments del treball no subjectes a retenció o ingrés a compte, amb els següents límits:

  • Quan els aportantes siguin contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, tindran la consideració de rendiments del treball fins a l'import de 10.000 euros anuals per cada aportante i 24.250 euros anuals en conjunt.

   Així mateix, i independentment dels límits indicats en el paràgraf anterior, quan els aportantes siguin subjectes passius de l'impost sobre societats, tindran la consideració de rendiments del treball sempre que hagin estat despesa deduïble en l'impost sobre societats amb el límit de 10.000 euros anuals.

   Aquests rendiments i les prestacions rebudes en forma de renda per les persones amb discapacitat dels sistemes de previsió social (art.53 Llei), estaran exempts fins a un import màxim anual conjunt de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples, (la quantia anual de l'IPREM per a l'any 2018 és de 7.519,59 euros).

  • Quan les aportacions es realitzin per subjectes passius de l'impost sobre societats a favor dels patrimonis protegits dels parents, cònjuges o persones a càrrec dels empleats del aportante, únicament tindran la consideració de rendiment del treball per al titular del patrimoni protegit.

  No estarà subjecta a l'Impost sobre Successions i Donacions la part de les aportacions que tingui per al perceptor la consideració de rendiments del treball.

PRESTACIONS DE PLANS DE PENSIONS

Les prestacions rebudes pels beneficiaris d'un Pla de Pensions tributaran integrament com a rendiments del treball, sense que en cap cas puguin minorar-se en les quanties corresponents als excessos de les aportacions i contribucions.

PRESTACIONS DE MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL

Tributaran integrament com a rendiments del treball, les prestacions percebudes pels beneficiaris de contractes d'assegurances concertades amb Mutualitats de Previsió Social aportacions de les quals hagin pogut ser, com a mínim en part, despesa deduïble del rendiment d'activitats econòmiques, o objecte de reducció en la base imposable.

En el supòsit de prestacions per jubilació i invalidesa s'integraran en la base imposable en l'import de la quantia percebuda que excedeixi les aportacions que no hagin pogut ser objecte de reducció o minoració en la base imposable de l'Impost, per incomplir els requisits subjectius previstos en el paràgraf a) de l'apartat 2 de l'art.51 o en el D.A novena de la Llei.

 • APORTACIONS REALITZADES AMB ANTERIORITAT AL 1-1-99 (DT 2a Llei)

  Les prestacions per jubilació i invalidesa derivades de contractes d'assegurança concertats amb Mutualitats de Previsió Social, aportacions de les quals, realitzades amb anterioritat a l'u de gener de 1999, hagin estat objecte de minoració com a mínim en part en la base imposable, hauran d'integrar-se en la base imposable de l'Impost en concepte de rendiments del treball.

  La integració es farà en la mesura en què la quantia percebuda excedeixi les aportacions realitzades a la mutualitat que no hagin pogut ser objecte de reducció o minoració en la base imposable de l'Impost d'acord amb la legislació vigent en cada moment i, per tant, hagin tributat prèviament.

  Si no pogués acreditar-se la quantia de les aportacions que no hagin pogut ser objecte de reducció o minoració en la base imposable, s'integrarà el 75 per 100 de les prestacions per jubilació o invalidesa percebudes.

PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL

Les prestacions rebudes pels beneficiaris d'un Pla de Previsió social empresarial regulats en el D.A 1a del Text Refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions tributaran integrament com a rendiments del treball.

 1. 7.2.1.1. Relacions laborals de caràcter especial
 2. 7.2.1.2. Dietes i despeses de viatge