Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.2.1.2. Dietes i despeses de viatge

Estan exceptuats de gravamen les assignacions per a despeses de locomoció i despeses normals de manutenció i estada en establiments d'hostaleria que compleixin els requisits i límits que s'assenyalen en l'article 9 del Reglament de l'impost.

Les assignacions per a despeses de locomoció, manutenció i estada que excedeixin els límits previstos estaran subjectes a gravamen.

  1. Assignacions per a despeses de locomoció
  2. Assignacions per a despeses de manutenció i estada
  3. Regles especials