Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Assignacions per a despeses de manutenció i estada

S'exceptuen de gravamen les quantitats destinades per l'empresa a compensar les despeses normals de manutenció i estada en restaurants, hotels i altres establiments d'hostaleria, meritades per despeses en municipi diferent del lloc del treball habitual del perceptor i del que constitueixi la seva residència.

Quan es tracti de desplaçament i permanència per un període continuat superior a nou mesos, no s'exceptuaran de gravamen aquestes assignacions. A aquests efectes, no es descomptarà el temps de vacances, malaltia o altres circumstàncies que no impliquin alteració de la destinació.

Per a aquests efectes indicats en aquesta rúbrica, el pagador haurà d'acreditar el dia i lloc del desplaçament, així com la seva raó o motiu.

Es considerarà com assignacions per a despeses normals de manutenció i estada en hotels, restaurants i altres establiments d'hostaleria, exclusivament les següents:

 1. Quan s'hagi pernoctat en municipi diferent del lloc de treball habitual i del que constitueixi la residència del perceptor:

  • Per despeses d'estada: els imports que es justifiquin. En el cas de conductors de vehicles dedicats al transport de mercaderies per carretera, no precisaran justificació quant al seu import les despeses d'estada que no excedeixin 15 euros diaris, si es produeixen per desplaçament dins el territori espanyol, o de 25 euros diaris, si corresponen a desplaçaments a territori estranger.

  • Per despeses de manutenció:

   1. Desplaçament dins el territori espanyol: 53,34 euros diaris com a màxim.

   2. Desplaçament a territori estranger: 91,35 euros diaris com a màxim.

 2. Quan no s'hagi pernoctat en municipi diferent del lloc de treball habitual i del que constitueixi la residència del perceptor, les següents quantitats en concepte d'assignacions per a despeses de manutenció:

  1. Desplaçament dins el territori espanyol: 26,67 euros diaris com a màxim.

  2. Desplaçament a territori estranger: 48,08 euros diaris com a màxim.