Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Assignacions per a despeses de manutenció i estada

Queden exemptes de gravamen les quantitats destinades per l'empresa a compensar les despeses normals de manutenció i estada en restaurants, hotels i altres establiments d'hostaleria, meritades per despeses en un municipi diferent del lloc del treball habitual del perceptor i del que constitueixi la seva residència.

Quan es tracti de desplaçament i permanència per un període continuat superior a nou mesos, no s'exceptuaran de gravamen les esmentades assignacions.A aquest efecte, no s'ha de descomptar el temps de vacances, malaltia o altres circumstàncies que no impliquin alteració de la destinació.

Als efectes indicats en aquesta rúbrica, el pagador haurà d'acreditar el dia i lloc del desplaçament, així com la seva raó o motiu.

Es considerarà com assignacions per a despeses normals de manutenció i estada en hotels, restaurants i altres establiments d'hostaleria, exclusivament les següents:

 1. Quan s'hagi pernoctat en municipi diferent del lloc de treball habitual i del qual constitueixi la residència del perceptor:

  • Per despeses d'estada:els imports que es justifiquin.En el cas de conductors de vehicles dedicats al transport de mercaderies per carretera, no necessiten justificació quant a l'import les despeses d'estada que no ultrapassin 15 euros diaris, si es produeixen per desplaçament dins del territori espanyol, o de 25 euros diaris, si corresponen a desplaçaments a territori estranger.

  • Per despeses de manutenció:

   1. Desplaçament dins del territori espanyol:53,34 euros diaris com a màxim.

   2. Desplaçament a territori estranger:91,35 euros diaris com a màxim.

 2. Quan no s'hagi pernoctat en municipi diferent del lloc de treball habitual i del qual constitueixi la residència del perceptor, les següents quantitats en concepte d'assignacions per a despeses de manutenció:

  1. Desplaçament dins del territori espanyol:26,67 euros diaris com a màxim.

  2. Desplaçament a territori estranger:48,08 euros diaris com a màxim.