Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.1.Individualització i atribució de les rendes

Els rendiments del capital s'atribuiran als contribuents que, segons el previst a l'article 7 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, siguin titulars dels elements patrimonials, béns o drets, de què provinguin els esmentats rendiments (art. 11.3 Llei).

Les rendes corresponents a les societats civils, que no estiguin subjectes a l'Impost sobre Societats, tinguin o no personalitat jurídica, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, s'atribuiran als socis, hereus, comuners o partícips, respectivament, segons les normes o pactes aplicables en cada cas i, si aquests no constessin a l'Administració Tributària en forma fefaent, s'atribuiran per parts iguals (art. 89.3 Llei).Les rendes corresponents a aquestes entitats s'hauran de declarar en l'Apartat "Règims especials.Règim d'atribució de rendes."