Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.1. Individualització i atribució de les rendes

Els rendiments del capital s'atribuiran als contribuents que, segons el que preveu l'article 7 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, siguin titulars dels elements patrimonials, béns o drets, de què provinguin aquests rendiments (art. 11.3 Llei).

Les rendes corresponents a les societats civils, que no estiguin subjectes a l'impost sobre societats, tinguin o no personalitat jurídica, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, s'atribuiran als socis, hereus, comuners o partícips, respectivament, segons les normes o pactes aplicables en cada cas i, si aquests no constessin a l'Administració Tributària en forma fefaent, s'atribuiran per parts iguals (art. 89.3 Llei). Les rendes corresponents a aquestes entitats hauran de declarar-se en l'Apartat"Règims especials. Règim d'atribució de rendes."