Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.2. Ingressos íntegres del capital mobiliari

Tindran la consideració de rendiments íntegres del capital la totalitat de les utilitats o contraprestacions, sigui la que sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries o en espècie, que provinguin, directament o indirectament, d'elements patrimonials, béns o drets, de naturalesa mobiliària, de la qual titularitat correspongui al contribuent i no es trobin afectes a activitats econòmiques realitzades pel mateix.

La Llei de l'impost disposa que en cap cas tindran la consideració d'elements afectes els actius representatius de la participació en fons propis d'una entitat i de la cessió de capitals a tercers (art. 29.1.c) Llei).

No obstant això, les rendes derivades de la transmissió de la titularitat dels elements patrimonials, encara que existeixi un pacte de reserva de domini, tributaran com a guanys o pèrdues patrimonials, llevat que es qualifiquin expressament com a rendiments del capital, com és el cas de la transmissió d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens (obligacions, bons, lletres, pagarés, etc.).

No tindrà la consideració de rendiment de capital mobiliari, sens perjudici de la seva tributació pel concepte que correspongui, la contraprestació obtinguda pel contribuent per l'ajornament o fraccionament del preu de les operacions realitzades en desenvolupament de la seva activitat econòmica habitual (art. 25.5 Llei).

RENDIMENTS EN ESPÈCIE

Si els rendiments de capital mobiliari es perceben en espècie, haurà de computar-se com a ingrés íntegre el valor de mercat dels béns o serveis rebuts. A aquest valor s'addicionarà l'ingrés a compte, llevat que el seu import hagués estat repercutit al perceptor de la renda (art 43.2 Llei).

RENDES ESTIMADES (art.40 Llei)

Es presumiran retribuïdes, llevat que hi hagi una prova en contra, les prestacions de béns o drets susceptibles de generar rendiments del capital (art. 6.5 Llei)

La valoració de les rendes estimades s'efectuarà pel valor normal de mercat. S'entendrà per valor normal de mercat la contraprestació que acordarien subjectes independents, llevat que hi hagi una prova en contra.

Si es tracta de préstecs i operacions de captació o utilització de capitals aliens en general, s'entendrà per valor normal de mercat el tipus d'interès legal dels diners que es trobi en vigor l'últim dia del període impositiu.

El tipus d'interès legal dels diners establert per a l'any 2018 és el 3 per 100.

OPERACIONS VINCULADES (art. 41 Llei)

Amb caràcter general, en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques s'apliquen les regles de valoració de les operacions vinculades en els termes previstos en la Llei de l'impost sobre Societats.