Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.3.1. Interessos de comptes i dipòsits i d'actius financers en general

Ingressos íntegres

S'inclourà en aquest apartat la contraprestació, sigui la que sigui la seva denominació o naturalesa, derivada de comptes i dipòsits en qualsevol classe d'institucions financeres, incloent les basades en operacions sobre actius financers.

També es faran constar en aquest apartat els interessos explícits obtinguts de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens.

Si el rendiment s'ha percebut en espècie, haurà de computar-se com a ingrés íntegre el valor de mercat dels béns o serveis rebuts. A aquest valor s'addicionarà l'ingrés a compte, llevat que el seu import hagués estat repercutit al perceptor de la renda.

Retencions

Així mateix, s'indicarà en aquest apartat les retencions practicades o ingressos a compte efectuats sobre els rendiments meritats, quantitats que el programa trasllada a la casella  0597 de la pàgina 17 de la declaració.

Despeses deduïbles (art. 26.1 Llei)

  • Interessos de comptes i dipòsits:

    En cap cas podran computar-se despeses deduïbles respecte d'aquests rendiments.

  • Interessos d'actius financers:

    Com a despeses deduïbles es consignaran exclusivament les despeses d'administració i dipòsit de valors negociables.