Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.3.1.Interessos de comptes i dipòsits i d'actius financers en general

Ingresos íntegros

S'inclourà en aquest apartat la contraprestació, qualsevol que sigui la seva denominació o naturalesa, derivada de comptes i dipòsits en tota classe d'institucions financeres, incloent les basades en operacions sobre actius financers.

També es faran constar en aquest apartat els interessos explícits obtinguts de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens.

Si el rendiment s'ha percebut en espècie, s'haurà de computar com a ingrés íntegre el valor de mercat dels béns o serveis rebuts.A l'esmentat valor s'addicionarà l'ingrés a compte, tret que el seu import hagués estat repercutit al perceptor de la renda.

Retencions

Així mateix, s'indicarà en aquest apartat les retencions practicades o ingressos a compte efectuats sobre els rendiments meritats, quantitats que el programa trasllada a la casella 0597 de la pàgina 17 de la declaració.

Despeses deduïbles (art. 26.1 Llei)

  • Interessos de comptes i dipòsits:

    En cap cas no podran computar-se despeses deduïbles respecte d'aquests rendiments.

  • Interessos d'actius financers:

    Com despeses deduïbles es consignaran exclusivament les despeses d'administració i dipòsit de valors negociables.