Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.3.10. Despeses deduïbles

Per a la determinació del rendiment net, es deduiran dels rendiments íntegres exclusivament les despeses següents:

DESPESES D'ADMINISTRACIÓ I DIPÒSIT DE VALORS NEGOCIABLES

A aquests efectes, es consideren com a despeses d'administració i dipòsit aquells imports que repercuteixin les empreses de serveis d'inversió, entitats de crèdit o altres entitats financeres que, d'acord amb la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, tinguin per finalitat retribuir la prestació derivada de la realització per compte dels seus titulars del servei de dipòsit de valors representats en forma de títols o de l'administració de valors representats en anotacions en compte.

No seran deduïbles les quanties que suposin la contraprestació d'una gestió discrecional i individualitzada de carteres d'inversions, on es produeixi una disposició de les inversions efectuades per compte dels titulars conforme als mandats conferits per aquests.