Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.3.11 Reducció aplicable a rendiments derivats de determinats contractes d'assegurança

Quan es percebi un capital diferit, la part de la prestació corresponent a primes satisfetes amb anterioritat a 31 de desembre de 1994 que s'hagués generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006, es reduirà de la següent manera:

 1. Es determinarà la part del rendiment net total que correspongui a cadascuna de les primes satisfetes amb anterioritat a 31 de desembre de 1994. Per determinar la part del rendiment total obtingut que correspongui a cada prima, es multiplicarà aquest rendiment pel coeficient de ponderació que resulti del següent quocient:

  • En el numerador, el resultat de multiplicar la prima corresponent pel nombre d'anys transcorreguts des que va ser satisfeta fins al cobrament de la percepció.

  • En el denominador, la suma dels productes resultants de multiplicar cada prima pel nombre d'anys transcorreguts des que va ser satisfeta fins al cobrament de la percepció.

 2. Per determinar la part de la prestació que, corresponent a cadascuna de les primes satisfetes amb anterioritat a 31 de desembre de 1994, s'ha generat amb anterioritat a 20 de gener de 2006, es multiplicarà la mateixa pel coeficient de ponderació que resulti del següent quocient:

  • En el numerador, el temps transcorregut entre el pagament de la prima i el 20 de gener de 2006.

  • En el denominador, el temps transcorregut entre el pagament de la prima i la data de cobrament de la prestació.

 3. Es calcularà l'import total dels capitals corresponents a les assegurances de vida al rendiment net de la qual li hagués resultat d'aplicació l'anteriorment descrit, obtinguts des de l'1 de gener fins al moment de la imputació temporal del capital diferit.

 4. Quan la suma del capital diferit i la quantia a què es refereix el número 3r anterior sigui inferior a 400.000 euros, es determinarà l'import a reduir del rendiment net total. A aquests efectes s'aplicarà a cadascuna de les parts del rendiment net calculades conforme al que disposa el número 2n anterior el percentatge del 14,28 per cent per cada any transcorregut entre el pagament de la corresponent prima i el 31 de desembre de 1994. Quan haguessin transcorregut més de sis anys entre aquestes dates, el percentatge a aplicar serà el 100 per 100.

 5. Quan la suma del capital diferit i la quantia a què es refereix el número 3r anterior sigui superior a 400.000 euros, però el resultat del que disposa el número 3r sigui inferior a 400.000 euros, es practicarà la reducció assenyalada en l'apartat 4t anterior a cadascuna de les parts del rendiment net generades amb anterioritat a 20 de gener de 2006 que proporcionalment corresponguin a la part del capital diferit que sumat a la quantia de l'apartat 3r anterior no superi els 400.000 euros.

 6. 6è Quan el resultat del que disposa el núm. tercer anterior sigui superior a 400.000 euros, no es practicarà reducció alguna.