Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.3.11 Reducció aplicable a rendiments derivats de determinats contractes d'assegurança

Quan es percebi un capital diferit, la part de la prestació corresponent a primes satisfetes anteriorment a 31 de desembre de 1994, que s'hagués generat anteriorment a 20 de gener de 2006 es reduirà de la següent forma:

 1. Es determinarà la part del rendiment net total que correspongui a cada una de les primes satisfetes anteriorment a 31 de desembre de 1994.Per determinar la part del rendiment total obtingut que correspongui a cada prima, es multiplicarà l'esmentat rendiment pel coeficient de ponderació que resulti del següent quocient:

  • En el numerador, el resultat de multiplicar la prima corresponent pel nombre d'anys transcorreguts des que va ser satisfeta fins al cobrament de la percepció.

  • En el denominador, la suma dels productes resultants de multiplicar cada prima pel nombre d'anys transcorreguts des que va ser satisfeta fins al cobrament de la percepció.

 2. Per determinar la part de la prestació que, corresponent a cada una de les primes satisfetes anteriorment a 31 de desembre de 1994, s'ha generat anteriorment a 20 de gener de 2006, es multiplicarà la mateixa pel coeficient de ponderació que resulti del següent quocient:

  • En el numerador, el temps transcorregut entre el pagament de la prima i el 20 de gener de 2006.

  • En el denominador, el temps transcorregut entre el pagament de la prima i la data de cobrament de la prestació.

 3. Es calcularà l'import total dels capitals corresponents a les assegurances de vida al rendiment net de les quals li hagués resultat d'aplicació l'anteriorment descrit, obtingudes des de l'1 de gener fins al moment de la imputació temporal del capital diferit.

 4. Quan la suma del capital diferit i la quantia a què es refereix el número 3r anterior sigui inferior a 400.000 euros, es determinarà l'import a reduir del rendiment net total.A aquests efectes s'aplicarà a cada un de les parts del rendiment net calculades d'acord amb el disposat en el número 2n anterior el percentatge del 14,28 per cent per cada any transcorregut entre el pagament de la corresponent prima i el 31 de desembre de 1994.Quan haguessin transcorregut més de sis anys entre les esmentades dates, el percentatge a aplicar serà el 100 per 100.

 5. Quan la suma del capital diferit i la quantia a què es refereix el número 3r anterior sigui superior a 400.000 euros, però el resultat del disposat en el número 3 sigui inferior a 400.000 euros, es practicarà la reducció assenyalada en l'apartat 4t anterior a cada un de les parts del rendiment net generades anteriorment a 20 de gener de 2006 que proporcionalment correspongui a la part del capital diferit que sumat a la quantia de l'apartat 3r anterior no superi els 400.000 euros.

 6. 6è Quan el resultat del disposat en el núm. tercer anterior sigui superior a 400.000 euros, no es practicarà cap reducció.