Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.3.2. Interessos d'actius financers amb dret a bonificació

S'inclourà en aquest apartat els interessos d'actius financers que encara gaudeixen de la bonificació del 95 per 100 de l'antic Impost sobre les Rendes del Capital, conforme al règim transitori previst en la disposició transitòria 11a del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats. Les retencions corresponents a aquests rendiments que no han estat practicades efectivament tindran, no obstant això, la consideració de deduïbles.

Aquests beneficis es reconeixen a les societats concessionàries d'autopistes de peatge que tinguessin reconeguts beneficis el dia 1 de gener de 1979 per a les operacions de finançament i refinançament en funció de la seva legislació específica i del que estableix la disposició transitòria tercera, apartat 2, de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, i les seves normes de desenvolupament. Així mateix, els subjectes passius que a la data d'entrada en vigor de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, gaudissin de la bonificació a què es refereixen: l'article 25.c) de la Llei 61/1978, de 27 de desembre; l'article 1 del Reial decret Llei 5/1980, de 29 de maig, sobre bonificació de les quotes de l'impost sobre societats, corresponent als interessos que han de satisfer les corporacions locals, comunitats autònomes i Estat, pel que fa a determinats préstecs o emprèstits; els articles 6.5º i 20 de la Llei 12/1988, de 25 de maig, de beneficis fiscals relatius a l'Exposició Universal Sevilla 1992, als actes commemoratius del V Centenari del Descobriment d'Amèrica i als Jocs Olímpics de Barcelona 1992 i l'article 6.5º de la Llei 30/1990, de 27 de desembre, de beneficis fiscals relatius a Madrid Capital Europea de la Cultura 1992, en virtut de resolució acordada pel Ministeri d'Economia i Hisenda, continuaran aplicant-la en els termes establerts en les normes respectives.

EMPLENAMENT

A través d'una finestra de captura de dades es farà constar la següent informació, que figurarà normalment en la certificació de rendiments que facilita l'entitat bancària dipositària dels títols.

INGRESSOS

Es faran constar en aquest apartat els interessos explícits obtinguts d'actius financers amb dret a bonificació.

RETENCIONS

Així mateix, s'indicarà en els apartats corresponents les retencions efectivament practicades i la retenció deduïble.

L'import de les retencions no practicades efectivament que, no obstant això, tenen la consideració de deduïbles de la quota serà traslladat pel programa a la casella  0597 de la pàgina 17 de la declaració.

DESPESES D'ADMINISTRACIÓ I DIPÒSIT DE VALORS NEGOCIABLES (art. 26.1.a) Llei)

Per a la determinació del rendiment net, es deduiran dels rendiments íntegres exclusivament les despeses d'administració i dipòsit de valors negociables.

A aquests efectes, es consideren com a despeses d'administració i dipòsit aquells imports que repercuteixin les empreses de serveis d'inversió, entitats de crèdit o altres entitats financeres que, d'acord amb la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, tinguin per finalitat retribuir la prestació derivada de la realització per compte dels seus titulars del servei de dipòsit de valors representats en forma de títols o de l'administració de valors representats en anotacions en compte.

No seran deduïbles les quanties que suposin la contraprestació d'una gestió discrecional i individualitzada de carteres d'inversions, on es produeixi una disposició de les inversions efectuades per compte dels titulars conforme als mandats conferits per aquests.