Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.3.3. Dividends i altres rendiments derivats de la participació en fons propis d'entitats

S'inclouran en aquest apartat els rendiments obtinguts per la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat.

Queden inclosos dins aquesta categoria els següents rendiments, dineraris o en espècie:

 1. Els dividends, primes d'assistència a juntes i participacions en els beneficis de qualsevol tipus d'entitat.

 2. Els rendiments procedents de qualsevol classe d'actius, excepte l'entrega d'accions alliberades, que, estatutàriament o per decisió dels òrgans socials, facultin per participar en els beneficis, vendes, operacions, ingressos o conceptes anàlegs d'una entitat per causa diferent de la remuneració del treball personal.

 3. Els rendiments que es derivin de la constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi, sigui la que sigui la seva denominació o naturalesa, sobre els valors o participacions que representin la participació en els fons propis de l'entitat.

 4. Qualsevol altra utilitat, diferent de les anteriors, procedent d'una entitat per la condició de soci, accionista, associat o partícip.

 5. La distribució de la prima d'emissió d'accions o participacions i la reducció de capital que tingui per finalitat la devolució d'aportacions (art. 33.3.a) Llei). En aquests casos l'import obtingut minorarà, fins a la seva anul·lació, el valor d'adquisició de les accions o participacions afectades i només l'excés que, si escau, resulti tributarà com a rendiment de capital mobiliari. No obstant això, si la reducció de capital procedeix de beneficis no distribuïts, tributaran en concepte de capital mobiliari (apartat 1r de l'article 25.1 a)) la totalitat de les quantitats percebudes, sense que sigui aplicable el règim d'excessos. A aquests efectes es considerarà que les reduccions de capital, sigui quin sigui la seva finalitat, afecten en primer lloc a la part del capital social que no provingui de beneficis no distribuïts, fins a la seva anul·lació.

 6. A partir de 23 de setembre de 2010, en els supòsits de reducció de capital de societats d'inversió de capital variable que tingui per finalitat la devolució d'aportacions, l'import d'aquesta o el valor normal de mercat dels béns o drets percebuts, que es qualificarà de rendiment del capital mobiliari de l'article 25.1 a) de la Llei, amb el límit de la major de les següents quanties:

  • L'augment del valor liquidatiu de les accions des de la seva adquisició o subscripció fins al moment de la reducció de capital social.

  • Quan la reducció de capital procedeixi de beneficis no distribuïts, l'import d'aquests beneficis. A aquests efectes, es considerarà que les reduccions de capital, sigui quin sigui la seva finalitat, afecten en primer lloc a la part del capital social que provingui de beneficis no distribuïts, fins a la seva anul·lació.

  L'excés sobre aquest límit minorarà el valor d'adquisició de les accions afectades fins a la seva anul·lació. Al seu torn, l'excés que pogués resultar s'integrarà com a rendiment del capital mobiliari procedent de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat, en la forma prevista per a la distribució de la prima d'emissió.

 7. La totalitat de l'import obtingut per la distribució de la prima d'emissió d'accions de societats d'inversió de capital variable sense que resulti d'aplicació la minoració del valor d'adquisició de les accions previst en l'article 25.1 e) de la Llei.

EMPLENAMENT

A través d'una finestra de captura de dades es farà constar la següent informació, que figurarà normalment en la certificació de rendiments que facilita l'entitat bancària dipositària dels títols:

ÍNTEGRE PERCEBUT

Es consignarà l'import íntegre percebut en concepte de dividends o participació en beneficis de qualsevol tipus d'entitat.

Si el rendiment s'ha percebut en espècie, haurà de computar-se com a ingrés íntegre el valor de mercat dels béns o serveis rebuts. A aquest valor s'addicionarà l'ingrés a compte, llevat que el seu import hagués estat repercutit al perceptor de la renda.

RETENCIONS

Es recollirà en aquest apartat les retencions practicades o ingressos a compte efectuats sobre els dividends i altres participacions en beneficis d'entitats. El programa trasllada aquestes quantitats a la casella  0597 de la pàgina 17 de la declaració.

DESPESES D'ADMINISTRACIÓ I DIPÒSIT DE VALORS NEGOCIABLES (art. 25.1.a) Llei)

Per a la determinació del rendiment net, es deduiran dels rendiments íntegres exclusivament les despeses d'administració i dipòsit de valors negociables.

A aquests efectes, es consideren com a despeses d'administració i dipòsit aquells imports que repercuteixin les empreses de serveis d'inversió, entitats de crèdit o altres entitats financeres que, d'acord amb la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, tinguin per finalitat retribuir la prestació derivada de la realització per compte dels seus titulars del servei de dipòsit de valors representats en forma de títols o de l'administració de valors representats en anotacions en compte.

No seran deduïbles les quanties que suposin la contraprestació d'una gestió discrecional i individualitzada de carteres d'inversions, on es produeixi una disposició de les inversions efectuades per compte dels titulars conforme als mandats conferits per aquests.