Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.3.4.Rendiments derivats de la transmissió o amortització de lletres del tresor

Es faran constar en aquest apartat els rendiments obtinguts com a conseqüència de la transmissió o reembors de Lletres del Tresor.

Es computarà com a rendiment íntegre la diferència entre el valor de transmissió o reembors de les Lletres i el seu valor d'adquisició o subscripció.

Les despeses accessòries d'adquisició i alienació seran computades per a la quantificació del rendiment, en tant es justifiquin adequadament.

Rendiments negatius

Si el rendiment fos negatiu es consignarà precedit del signe menys (-)

No obstant això, cal tenir en compte que els rendiments negatius derivats de transmissions d'actius financers, quan el contribuent hagués adquirit actius homogenis dins dels dos mesos anteriors o posteriors a les esmentades transmissions, s'integraran a mesura que es transmetin els actius financers que romanguin en el patrimoni del contribuent.

Transmissions lucratives a causa de mort

S'estima que no existeix rendiment del capital mobiliari en les transmissions lucratives, a causa de mort del contribuent, d'aquests actius financers (art. 25.6 Llei).