Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.3.5.Rendiments derivats de la transmissió, amortització o reembors d'altres actius financers

INGRESSOS ÍNTEGRES

Es consideren rendiments del capital mobiliari els derivats de la transmissió, reembors, amortització, canvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens (obligacions, bons, lletres, pagarés, cèdules hipotecàries, etc).

En aquests casos es computarà com a rendiment íntegre la diferència entre el valor de transmissió, reembors, amortització, canvi o conversió dels valors i el seu valor d'adquisició o subscripció.

Com a valor de canvi o conversió prendrà el que correspongui als valors que es rebin.

Les despeses accessòries d'adquisició i alienació seran computades per a la quantificació del rendiment, en tant es justifiquin adequadament.

Si el rendiment s'ha percebut en espècie, s'haurà de computar com a ingrés íntegre el valor de mercat dels béns o serveis rebuts.A l'esmentat valor s'addicionarà l'ingrés a compte, tret que el seu import hagués estat repercutit al perceptor de la renda.

Exclusions

No s'inclouran en aquesta rúbrica, sinó en el seu apartat específic, els rendiments derivats de la transmissió o reembors de Lletres del Tresor.

Inclusions

A més s'inclouran en aquest apartat els següents rendiments:

  • Les rendes derivades d'operacions de cessió temporal d'actius financers amb pacte de recompra.

  • Les rendes satisfetes per una entitat financera, com a conseqüència de la transmissió, cessió o transferència, total o parcial, d'un crèdit titularitat d'aquella.

  • Els rendiments procedents de qualsevol instrument de gir, fins i tot els originats per operacions comercials, a partir del moment en què s'endossi o transmeti, tret que l'endós o cessió es faci com a pagament d'un crèdit de proveïdors o subministradors.

Rendiments negatius

Els rendiments negatius es consignaran precedits del signe menys (-).

No obstant això, cal tenir en compte que els rendiments negatius derivats de transmissions d'actius financers, quan el contribuent hagués adquirit actius homogenis dins dels dos mesos anteriors o posteriors a les esmentades transmissions, s'integraran a mesura que es transmetin els actius financers que romanguin en el patrimoni del contribuent.

Transmissions lucratives a causa de mort

S'estima que no existeix rendiment del capital mobiliari en les transmissions lucratives, a causa de mort del contribuent, dels actius financers a què es refereix aquest apartat (art. 25.6 Llei).

RETENCIONS

Així mateix, s'indicarà en aquest apartat les retencions practicades o ingressos a compte efectuats sobre els rendiments meritats, quantitats que el programa trasllada a la casella 0597 de la pàgina 17 de la declaració.

DESPESES DEDUÏBLES

Com despeses deduïbles es consignaran exclusivament les despeses d'administració i dipòsit de valors negociables.