Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.3.5. Rendiments derivats de la transmissió, amortització o reemborsament d'uns altres actius financers

INGRESSOS ÍNTEGRES

Es consideren rendiments de capital mobiliari els derivats de la transmissió, reemborsament, amortització, bescanvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens (obligacions, bons, lletres, pagarés, cèdules hipotecàries, etc).

En aquests casos es computarà com a rendiment íntegre la diferència entre el valor de transmissió, reemborsament, amortització, bescanvi o conversió dels valors i el seu valor d'adquisició o subscripció.

Com a valor de bescanvi o conversió es prendrà el que correspongui als valors que es rebin.

Les despeses accessòries d'adquisició i alienació seran computats per a la quantificació del rendiment, en tant es justifiquin adequadament.

Si el rendiment s'ha percebut en espècie, haurà de computar-se com a ingrés íntegre el valor de mercat dels béns o serveis rebuts. A aquest valor s'addicionarà l'ingrés a compte, llevat que el seu import hagués estat repercutit al perceptor de la renda.

Exclusions

No s'inclouran en aquesta rúbrica, sinó en el seu apartat específic, els rendiments derivats de la transmissió o reemborsament de Lletres del Tresor.

Inclusions

A més s'inclouran en aquest apartat els següents rendiments:

  • Les rendes derivades d'operacions de cessió temporal d'actius financers amb pacte de recompra.

  • Les rendes satisfetes per una entitat financera, com a conseqüència de la transmissió, cessió o transferència, total o parcial, d'un crèdit titularitat d'aquella.

  • Els rendiments procedents de qualsevol instrument de gir, fins i tot els originats per operacions comercials, a partir del moment en què s'endossi o transmeti, llevat que l'endós o cessió es faci com a pagament d'un crèdit de proveïdors o subministradors.

Rendiments negatius

Els rendiments negatius es consignaran precedits del signe menys (-).

No obstant això, cal tenir en compte que els rendiments negatius derivats de transmissions d'actius financers, quan el contribuent hagués adquirit actius homogenis d'aquí als dos mesos anteriors o posteriors a aquestes transmissions, s'integraran a mesura que es transmetin els actius financers que romanguin en el patrimoni del contribuent.

Transmissions lucratives a causa de defunció

S'estima que no existeix rendiment del capital mobiliari en les transmissions lucratives, a causa de defunció del contribuent, dels actius financers a què es refereix aquest apartat (art. 25.6 Llei).

RETENCIONS

Així mateix, s'indicarà en aquest apartat les retencions practicades o ingressos a compte efectuats sobre els rendiments meritats, quantitats que el programa trasllada a la casella 0597 de la pàgina 17 de la declaració.

DESPESES DEDUÏBLES

Com a despeses deduïbles es consignaran exclusivament les despeses d'administració i dipòsit de valors negociables.