Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.3.7. Rendiments procedents de rendes que tinguin per causa la imposició de capitals

Les rendes vitalícies o altres temporals que tinguin per causa la imposició de capitals, llevat de quan hagin estat adquirides per herència, llegat o qualsevol altre títol successori. Es considerarà rendiment del capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat els percentatges assenyalats en l'apartat"RENDIMENTS DERIVATS DE CONTRACTES D'ASSEGURANÇA DE VIDA O INVALIDESA I D'OPERACIONS DE CAPITALITZACIÓ", per a les rendes vitalícies o temporals, immediates derivades de contractes d'assegurança de vida.

Emplenament: S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà d'indicar l'import que es considera rendiment de capital mobiliari una vegada aplicada a l'anualitat els percentatges que corresponguin.