Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.3.8.Rendiments del capital mobiliari derivats de valors de deute subordinat o de participacions preferents

S'haurà d'incloure en aquest apartat els rendiments positius i negatius de capital mobiliari produïts per la tinença de valors de deute subordinat o de participacions preferents de l'exercici 2018.

Per a aquells contribuents que percebin compensacions per acords celebrats amb les entitats emissores de deute subordinat o de participacions preferents, es permet computar, de forma voluntària, a l'exercici que es percebin les compensacions un únic rendiment en aquest apartat per diferència entre la compensació percebuda i la inversió realitzada, sense que s'hagi de reflectir els passos intermedis de recompra i subscripció o canvi de valors.

Si s'optés per aquest procediment especial, es computarà com a rendiment de capital mobiliari la diferència entre la compensació rebuda i la inversió inicialment realitzada.Aquesta compensació s'incrementarà en les quantitats que s'haguessin obtingut prèviament per la transmissió dels valors rebuts.Per al cas que aquests valors no s'haguessin transmès o lliurat amb motiu de l'acord amb els emissors, l'esmentada compensació s'incrementarà en la valoració que es va tenir en compte per a la quantificació de la compensació.