Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.3.4.Rendiments del capital mobiliari a integrar a la base imposable general

ALTRES RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI (art. 25.4 Llei)

INGRESSOS ÍNTEGRES

Queden inclosos a aquest epígraf qualsevol altre rendiment de capital mobiliari no inclòs en els apartats anteriors i, entre altres, els següents rendiments, dineraris o en espècie:

  1. Els procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor i els procedents de la propietat industrial que no es trobi afecta a activitats econòmiques realitzades pel contribuent.

  2. Els procedents de la prestació d'assistència tècnica, tret que l'esmentada prestació tingui lloc en l'àmbit d'una activitat econòmica.

  3. Els procedents de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines, així com els procedents del subarrendament percebuts pel sotsarrendador, que no constitueixin activitats econòmiques.

  4. Els procedents de la cessió del dret a l'explotació de la imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització, tret que l'esmentada cessió tingui lloc en l'àmbit d'una activitat econòmica.

  5. Els rendiments derivats de préstecs concedits pel contribuent.

S'inclouran també en aquest apartat en la casella 0051 la resta de rendiments del capital mobiliari que s'hagin d'incloure en la base imposable general.Com, per exemple, la quantia dels rendiments derivats de la cessió a tercers de capitals propis procedents de entitats vinculades amb el contribuent.

RETENCIONS

Així mateix, s'indicarà en aquest apartat les retencions practicades o ingressos a compte efectuats sobre els rendiments meritats, quantitats que el programa trasllada a la casella 0597 de la pàgina 17 de la declaració.

Interessos d'actius financers amb dret a bonificació exclusivament quan procedeixin d'entitats vinculades amb el contribuent.

S'indicarà en els apartats corresponents les retencions efectivament practicades i la retenció deduïble.

L'import de les retencions no practicades efectivament que, no obstant això, tenen la consideració de deduïbles de la quota serà traslladat pel programa a la casella 0591 de la pàgina 17 de la declaració.

DESPESES FISCALMENT DEDUÏBLES (art. 26.1.b) Llei)

Exclusivament en cas de rendiments derivats de la prestació d'assistència tècnica, de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines o de subarrendaments, seran deduïbles dels rendiments íntegres totes les despeses necessàries per a la seva obtenció i, en el seu cas, l'import del deteriorament patit pels béns o drets que els ingressos siguin procedents.

A aquests efectes s'aplicaran les mateixes regles previstes per a les despeses deduïbles dels rendiments de capital immobiliari.No serà d'aplicació el límit establert per a interessos i altres despeses de finançament i despeses de reparació i conservació.

En el cas de rendiments derivats de la cessió a tercers de capitals propis procedents d'entitats vinculades amb el contribuent, podran deduir-se, en el seu cas, les despeses d'administració i dipòsit de valors negociables

REDUCCIONS (art. 26.2 Llei)

Com a regla general, els rendiments nets es computaran en la seva totalitat, excepte que els sigui d'aplicació la reducció del 30 per 100 quan es tracti de rendiments irregulars.

Atenció: normalment la reducció s'haurà de consignar sense cap signe.Tanmateix, quan la reducció afecti a un rendiment net negatiu es consignarà precedida del signe menys (-).