Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.2. Individualització

Aquestes rendes s'imputaran als titulars dels béns immobles d'acord amb l'article 7 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

Quan existeixin drets reals de gaudeixi, la renda computable a aquests efectes en el titular del dret serà la que correspondria al propietari.

Les rendes corresponents a les societats civils, que no estiguin subjectes a l'impost sobre societats, tinguin o no personalitat jurídica, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, s'atribuiran als socis, hereus, comuners o partícips, respectivament, segons les normes o pactes aplicables en cada cas i, si aquests no constessin a l'Administració Tributària en forma fefaent, s'atribuiran per parts iguals (art. 87 Llei).

TITULARITAT DELS ELEMENTS PATRIMONIALS, BÉNS O DRETS (art. 7Ley 19/91)

Els béns i drets s'atribuiran a contribuents segons les normes sobre titularitat jurídica aplicables en cada cas i en funció de les proves aportades per aquells o de les descobertes per l'Administració.

En el seu cas, seran d'aplicació les normes sobre titularitat jurídica dels béns i drets continguts en les disposicions reguladores del règim econòmic del matrimoni, així com en els preceptes de la legislació civil aplicables en cada cas a les relacions patrimonials entre els membres de la família.

La titularitat dels béns i drets que, conforme a les disposicions o pactes reguladors del corresponent règim econòmic matrimonial, siguin comuns a ambdós cònjuges, s'atribuirà per meitat a cadascun d'ells, llevat que es justifiqui una altra quota de participació.

Quan no resulti degudament acreditada la titularitat dels béns o drets, l'Administració Tributària tindrà dret a considerar com a titular a qui figuri com a tal en un registre fiscal o d'altres de caràcter públic.

Les càrregues, gravàmens, deutes i obligacions, s'atribuiran als subjectes passius segons les regles i criteris dels paràgrafs anteriors.