Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.3. Renda imputada

Tindrà la consideració de renda imputada la quantitat que resulti d'aplicar el 2 per 100 al valor cadastral, determinant-se proporcionalment al nombre de dies que correspongui en cada període impositiu.

En el cas d'immobles valors cadastrals dels quals hagin estat revisats, modificats, o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral, i hagin entrat en vigor durant el període impositiu de l'exercici o en el termini dels 10 períodes impositius anteriors, la renda imputada serà l'1,1 per 100 del valor cadastral.

Si a la data de meritació de l'impost l'immoble manqués de valor cadastral o aquest no hagués estat notificat al titular, el percentatge serà de l'1,1 per cent i s'aplicarà sobre el 50 per cent del major dels següents valors: el comprovat per l'Administració a l'efecte d'uns altres tributs o el preu, contraprestació o valor de l'adquisició.