Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.3.Renda imputada

Tindrà la consideració de renda imputada la quantitat que resulti d'aplicar el 2 per 100 al valor cadastral, determinant-se proporcionalment al nombre de dies que correspongui en cada període impositiu.

En el cas d'immobles els valors cadastrals dels quals hagin estat revisats, modificats, o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral, i hagin entrat en vigor en el període impositiu de l'exercici o en el termini dels 10 períodes impositius anteriors, la renda imputada serà l'1,1 per 100 del valor cadastral.

Si a la data de meritació de l'impost l'immoble manqués de valor cadastral o aquest no hauria estat notificat en titular, el percentatge serà de l'1,1 per cent i s'aplicarà sobre el 50 per cent del més gran dels següents valors:el comprovat per l'Administració a efectes d'altres tributs o el preu, contraprestació o valor de l'adquisició.