Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.5. Drets d'aprofitament per torns de béns immobles

En els supòsits de drets d'aprofitament per torns de béns immobles la imputació s'efectuarà al titular del dret real, prorratejant el valor cadastral en funció de la durada anual del període d'aprofitament.

Quan a la data de meritació de l'impost els immobles manquessin de valor cadastral o aquest no s'hagués notificat al seu titular, es prendrà com a base d'imputació el preu d'adquisició del dret d'aprofitament.

No serà procedent la imputació de renda immobiliària als titulars de drets d'aprofitament per torns de béns immobles quan la seva durada no excedeixi dues setmanes per any.