Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.5.Drets d'aprofitament per tanda de béns immobles

En els suposats de drets d'aprofitament per tanda de béns immobles la imputació s'efectuarà en titular del dret real, prorratejant el valor cadastral en funció de la durada anual del període d'aprofitament.

Quan a la data de meritació de l'impost els immobles manquessin de valor cadastral o aquest no s'hauria notificat al seu titular, es prendrà com a base d'imputació el preu d'adquisició del dret d'aprofitament.

No procedirà la imputació de renda immobiliària als titulars de drets d'aprofitament per tanda de béns immobles quan la seva durada no excedeixi de dues setmanes per any.