Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.3.1.Àmbit d'aplicació

El règim d'estimació objectiva s'aplicarà les activitats econòmiques que desenvolupi el contribuent sempre que es compleixin les següents CONDICIONS:

 1. Que l'activitat estigui recollida específicament en l'Ordre Ministerial que regula aquest règim Ordre HFP/1159/2017 de 28 de novembre).

 2. Que el volum de rendiments íntegres del conjunt de les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent, l'any immediat anterior, excepte les agrícoles ramaderes i forestals, no superi 150.000 euros anuals.

  No obstant això, s'hauran de computar no només les operacions corresponents a les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent, sinó també les corresponents a les desenvolupades pel cònjuge, descendents i ascendents, així com per entitats en règim d'atribució de rendes en què participin qualsevol dels anteriors, en les quals es presentin les següents circumstàncies:

  • Que les activitats econòmiques desenvolupades siguin idèntiques o similars.A aquests efectes, s'entendran que són idèntiques o similars les activitats econòmiques classificades en el mateix grup en l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

  • Que existeixi una direcció comuna de tals activitats, compartint-se mitjans personals o materials.

 3. Que el volum de compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d'immobilitzat a l'exercici anterior, no superi la quantitat de 250.000 euros anuals.En el supòsit d'obres o serveis subcontractats, l'import dels mateixos es tindrà en compte per al càlcul d'aquest límit.

  A aquests efectes, s'hauran de computar no només el volum de compres corresponents a les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent, sinó també les corresponents a les desenvolupades pel cònjuge, descendents i ascendents, així com per entitats en règim d'atribució de rendes en les quals participin qualsevol dels anteriors, en les quals concorrin les circumstàncies assenyalades en l'apartat 2 anterior.

 4. Quan l'any immediat anterior s'hagués iniciat una activitat, el volum de compres s'elevarà a l'any.

 5. Que no s'hagi superat durant l'any anterior la magnitud específica màxima establerta per a cada activitat en la lletra d) de l'article tercer de l'Ordre per a l'exercici 2018 (en general, nombre de persones fetes servir;tret de per a les activitats de transport, en les quals es tenen en compte els vehicles utilitzats).

  A aquests efectes, s'hauran de computar no només el volum de compres corresponents a les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent, sinó també les corresponents a les desenvolupades pel cònjuge, descendents i ascendents, així com per entitats en règim d'atribució de rendes en les quals participin qualsevol dels anteriors, en les quals concorrin les circumstàncies assenyalades en l'apartat 2 anterior

  El primer any d'exercici de l'activitat es tindrà en compte el nombre de persones ocupades o vehicles a l'inici de la mateixa.

 6. Que el contribuent no determini el rendiment net de cap activitat econòmica pel règim d'estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats.

  Quan s'iniciï durant l'any alguna activitat econòmica no inclosa o per la qual es renunciï al règim d'estimació objectiva, l'exclusió del règim, respecte de les activitats que es venien realitzant, es produirà l'any següent.

 7. Que no s'hagi renunciat, en temps i forma, a la seva aplicació.

 8. Que no s'hagi renunciat ni s'estigui exclòs del règim simplificat d'IVA.

 9. Que les activitats econòmiques es desenvolupin, totalment o parcialment, dins de l'àmbit d'aplicació de l'impost.A aquests efectes, s'entendrà que les activitats de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera, de transport per autotaxis, de transport de mercaderies per carretera i de serveis de mudances, es desenvolupen, en qualsevol cas, dins de l'àmbit d'aplicació de l'impost.

VOLUM DE RENDIMENTS ÍNTEGRES

A efectes de determinar el volum de rendiments íntegres que exclou de l'aplicació del règim d'estimació objectiva, només es computaran:

 • Les operacions que s'hagin d'anotar en el llibre registre de vendes o ingressos previst a l'article 68.7 del Reglament de l'IRPF o al llibre registre d'ingressos previst a l'article 40.1 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat per Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre.

 • Les operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura, d'acord amb el disposat al Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre.

Quan l'any immediat anterior s'hagués iniciat una activitat, el volum d'ingressos s'elevarà a l'any.

El volum d'ingressos inclourà els obtinguts en el conjunt de les activitats, no computant-se entre ells les subvencions corrents o de capital ni les indemnitzacions, així com tampoc l'Impost sobre el Valor Afegit i, en el seu cas, el recàrrec d'equivalència que gravi l'operació, per a aquelles activitats que tributin pel règim simplificat d'IVA.