Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.3.11. Reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros

Els contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros, incloses les de la pròpia activitat econòmica, podran reduir el rendiment net de les activitats econòmiques en les següents quanties:

  • Contribuents amb rendes no exemptes iguals o inferiors a 8.000 euros anuals: 1.620 euros anuals.

  • Contribuents amb rendes no exemptes compreses entre 8.000,01 i 12.000 euros anuals: 1.620 euros – [0,405 x (Base Imposable – 8.000 euros)]

A aquests efectes, s'entén per renda la suma algebraica dels rendiments nets (del treball, capital mobiliari i immobiliari, i d'activitats econòmiques), d'imputacions de rendes i dels guanys i pèrdues patrimonials computades l'any, sense aplicar les regles de inte­gración i compensació. Ara bé, els rendiments han de computar-se pel seu import net, això és, una vegada deduïdes les despeses però sense aplicació de les reduccions corresponents, llevat en el cas de rendiments del treball, en què es podran tenir en compte la reducció prevista en l'article 18 de la LIRPF en aplicar-se amb caràcter previ a la deducció de despeses.

LÍMIT

Estareducción té com a límit la quantia dels rendiments de les activitats econó­micas dels contribuents que generin el dret a la seva aplicació.

PRECISIONS

Aquesta reducció és única per al conjunt de les activitats econòmiques exercides, amb in­dependencia del mètode pel qual es determini el rendiment net, per la qual cosa, si es realitzan diverses, caldrà distribuir el seu import de forma proporcional entre totes elles.

Aquesta reducció no és aplicable per determinar el rendiment net de les activitats eco­nómicas d'entitats en règim d'atribució de rendes.

La redacció és compatible amb la despesa estimada en concepte de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació regulat en l'article 30 del Reglament de l'IRPF.

En tributació conjunta, aquesta reducció és única per a la declaració en el seu conjunt i es cal­culará tenint en compte les rendes de la unitat familiar, sense que el seu import pugui ser supe­rior al rendiment net de les activitats econòmiques dels membres de la unitat familiar que compleixin individualment els esmentats requisits.No obstant això, en aquest cas l'import de la reducció no podrà ser superior al rendiment net de les activitats del cònjuge que hagi optat per l'aplicació de la reducció.

Com a conseqüència de l'aplicació d'aquesta reducció, el saldo resultant no podrà ser negatiu.