Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.3.12. Despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals

Quan el desenvolupament de l'activitat es veiés afectat per incendis, inundacions, enfonsaments o altres circumstàncies excepcionals que determinin despeses extraordinàries alienes al procés normal de l'exercici d'aquella, podrà minorar-se el rendiment net en l'import de les esmentades despeses, sempre que s'hagi lloc aquesta circumstància en coneixement de l'Administració Tributària en el termini de 30 dies a comptar de la data en què es va produir.