Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.3.13.Altres percepcions empresarials

El rendiment net de mòduls s'haurà d'incrementar, en el seu cas, en l'import percebut per altres percepcions empresarials, com les subvencions corrents o de capital.

Atenció: les prestacions percebudes de la Seguretat Social per incapacitat temporal,  risc durant l'embaràs o invalidesa provisional tributen com rendiments del treball.