Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.3.14. Reducció del 30 per 100

Quan s'inclogui en el rendiment net "unes altres percepcions empresarials" amb període de generació superior a dos anys o que estiguin qualificades reglamentariamentecomo obtingudes de forma notòriament irregular en el temps, el seu import es reduirà en un 30 per 100.

Si aquestes prestacions es perceben de forma fraccionada, només serà aplicable la reducció del 30 per 100 en cas que el quocient resultant de dividir el nombre d'anys corresponent al període de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, sigui superior a dos.