Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.3.2.Classificació en l'I.A.E.

Amb ajuda d'una finestra de selecció s'haurà d'indicar el grup o l'epígraf de l'activitat que es desenvolupa.

Es considera una sola activitat cada una de les reflectides de manera independent al menú de selecció d'activitats econòmiques en estimació objectiva, sense que sigui rellevant el nombre de locals en els quals es realitzi (art. 38 Rgl.).

Per exemple, si en un local es realitza l'activitat de l'epígraf 672.1 de l'IAE (cafeteria de tres tasses) i en un segon local la del 672.3 (cafeteria de dues tasses), a efectes de l'Estimació Objectiva per Mòduls, és una única activitat.

Al contrari, si en un únic local s'exerceix una activitat de l'epígraf 642.1 (comerç a la menuda de carn) i una altra de l'epígraf 643.1 (comerç a la menuda de peixos), es tractaria de dues activitats.

La determinació de les operacions econòmiques incloses en cada activitat s'haurà d'efectuar d'acord amb les normes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

Així mateix, es comprendran en cada activitat les operacions econòmiques que s'inclouen expressament en l'Ordre HFP/1159/2017 de 28 de novembre, sempre que es desenvolupin amb caràcter accessori a l'activitat principal.

Es considera accessòria a l'activitat principal aquella el volum d'ingressos del qual no superi el 40 per 100 del volum corresponent a l'activitat principal.

Nota:Si s'exerceix l'activitat a través d'una entitat en règim d'atribució de rendes com són les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, herències jacents, etc.)o les societats civils, que no estiguin subjectes a l'Impost sobre Societats tinguin o no personalitat jurídica, no ha d'omplir aquest apartat, sinó que haurà de consignar el rendiment net atribuït en l'apartat "Règims especials:Règim d'atribució de rendes" (apartat F de la pàgina 9 de la declaració).