Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.3.3. Informació relativa a l'activitat

Una vegada seleccionat l'epígraf de l'activitat, o prement la icona situada al costat d'aquesta casella, apareix una finestra de captura de dades que recull la informació addicional precisa per al càlcul del rendiment net i, si escau, dels índexs correctors aplicables.

Si s'exerceix l'activitat a través d'una entitat en règim d'atribució de rendes com són les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, herències jacents, etc.), no ha d'emplenar aquest apartat, sinó que haurà de consignar el rendiment net atribuït en l'apartat"Règims especials: règim d'atribució de rendes" (apartat F de la pàgina  9 de la declaració).

ACTIVITAT DE TEMPORADA

Tenen la consideració d'activitats de temporada aquelles que habitualment només es desenvolupen durant certs dies de l'any, continus o alterns, sempre que el total no excedeixi cent vuitanta dies per any.

Si es tracta d'una activitat de temporada, en aquesta casella haurà de reflectir-se el nombre de dies d'exercici de l'activitat durant l'exercici 2018.

NOVES ACTIVITATS

Quan es tracti de noves activitats iniciades durant 2017 o 2018 s'indicarà l'any d'inici, sempre que concorrin les següents circumstàncies:

  1. Que es tracti de noves activitats exercici del qual s'hagi iniciat a partir de l'1 de gener de 2017.

  2. Que no es tracti d'activitats de temporada.

  3. Que no s'hagin exercit anteriorment sota una altra titularitat o qualificació.

  4. Que es realitzin en local o establiment dedicats exclusivament a la nova activitat, amb total separació de la resta de les activitats empresarials o professionals que, si escau, pogués realitzar el contribuent.

INCREMENT DE PLANTILLA

Ha augmentat el 2018 el nombre de persones assalariades en l'activitat respecte a 2017?

Per tal que el programa realitzi correctament el càlcul de la "minoració per incentius al treball", assenyali si s'ha produït un increment del nombre de persones assalariades, comparant la situació existent a 31 de desembre de 2018 respecte a la situació en la mateixa data de l'any 2017. Així mateix, s'entén que ha hagut increment de plantilla si en algun moment durant l'any 2018 s'ha disposat de major nombre de persones assalariades, en termes absoluts, en comparació del número màxim de les existents en qualsevol dia de l'any 2017.

A aquests efectes no es tindran en compte els treballadors que no hagin de computar-se com personal assalariat

EXERCEIX L'ACTIVITAT EN UN NOMÉS LOCAL O SENSE ELL

Assenyali si l'activitat s'exerceix en un local com a màxim.

INDIQUI EL NOMBRE DE VEHICLES AFECTES A L'ACTIVITAT

Si disposa d'algun, assenyaleu el nombre de vehicles afectes a l'exercici de l'activitat.

LA CAPACITAT DE CÀRREGA DEL VEHICLE ÉS SUPERIOR A 1.000 kg

Si disposa d'un només vehicle afecte a l'activitat, assenyali si la seva capacitat de càrrega supera o no 1.000 kg.

MUNICIPI ON S'EXERCEIX LA ACTIVIVIDAD

Marqui el que sigui procedent segons el nombre d'habitants del municipi on s'exerceix l'activitat.

El nombre d'habitants serà el de la població de dret del municipi, constituïda pel total dels residents inscrits en el Padrón Municipal d'Habitants, presents i absents.

Quan l'activitat s'exerceixi en diversos municipis, s'indicarà el de major població.

NÚM. MÀXIM D'EMPLEATS QUE HAN TREBALLAT SIMULTÀNIAMENT EL 2018

Haurà de consignar-se el número màxim de persones assalariades que han treballat en l'activitat simultàniament en qualsevol moment de l'any, sense incloure aquells treballadors que no hagin de computar-se com personal assalariat.

SI L'ACTIVITAT NO ÉS DE TEMPORADA I S'HA EXERCIT NOMÉS DURANT UNA PART DE L'ANY

En els supòsits d'inici de l'activitat després de l'1 de gener o de cessament abans del 31 de desembre, haurà de consignar el nombre de dies en què ha exercit l'activitat, sense descomptar els dies de vacances, els de descans setmanal ni els festius.

SI EL 2017 L'ACTIVITAT S'HA REALITZAT A LORCA (MÚRCIA)

Si en l'exercici 2018 l'activitat s'ha realitzat a Lorca haurà de seleccionar una de les següents claus:

  1. Activitat realitzada exclusivament a Lorca.

  2. Activitat realitzada a Lorca i en uns altres municipis.

Si selecciona la clau 2 haurà de complimentar la casella 0170 indicant l'import de la reducció que correspongui a la part del rendiment net reduït de l'activitat desenvolupada a Lorca. La reducció aplicable serà el 20 per 100 d'aquella part del rendiment net reduït.

Si selecciona la clau 1 el programa calcularà la reducció i complimentarà la casella 0170.

NÚM. DE BATS I DE VAIXELLS AUXILIARS DE L'EMPRESA (Per a l'activitat de producció de musclo en bat)

Haurà de consignar el número que procedeixi dels relacionats, en funció de les bats i vaixells auxiliars amb els que es desenvolupi l'activitat.

L'ACTIVITAT S'EXERCEIX AMB TRACTOCAMIÓ I ES MANCA DE SEMIREMOLC (Per a l'activitat de transport de mercaderies per carretera i serveis de mudança)

Haurà d'assenyalar la casella corresponent si l'activitat es realitza amb tracte-camions i el titular manca de semiremolcs.

PAGAMENTS FRACCIONATS I RETENCIONS

Haurà de consignar les retencions i ingressos a compte i els pagaments fraccionats (model 131) corresponents a totes les activitats econòmiques realitzades en estimació objectiva en l'Apartat  M "Càlcul de l'Impost i Resultat de la declaració" (caselles  0599 i  0604 de la pàgina 17 de la declaració).