Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.3.5. Mòduls

Una vegada introduït l'epígraf de l'IAE corresponent l'activitat i emplenats les dades de la finestra d'"INFORMACIÓ RELATIVA A L'ACTIVITAT", el programa mostra els mòduls que són aplicables.

UNITATS

En la columna d'"Unitats"es consignarà el nombre d'unitats de cadascun dels mòduls aplicables, per a la qual cosa es disposa d'una finestra de desglossament que permet realitzar el seu càlcul.

DEFINICIONS

 • Personal no assalariat

 • Personal assalariat

 • Potència elèctrica

 • Places

 • Superfície del local

 • Consum d'energia

 • Distància recorreguda

 • Taules

 • Longitud de barra

 • Assentaments

 • Càrrega d'elements de transport i càrrega de vehicles

 • Superfície del forn

 • Potència fiscal de vehicles

 • Màquines recreatives

 • Nombre de vehicles

EMPLENAMENT DE LES PANTALLES

El nombre d'unitats dels diferents mòduls utilitzats, instal·lats o empleats en l'activitat es determinarà en funció de les hores, quan es tracti de personal assalariat i no assalariat, o dies, en els restants casos, de treball, utilització o instal·lació, llevat de per al consum d'energia elèctrica o distància recorreguda, en què es tindran en compte, respectivament, els quilowatts/hora consumides o els quilòmetres recorreguts. Si no fos un nombre enter s'expressarà amb dues xifres decimals.

Quan existeixi una utilització parcial d'un mòdul en l'activitat, el valor a computar serà el que resulti del seu prorrateig en funció de la seva utilització efectiva.

Excepcionalment, si no fos possible determinar aquesta, s'imputarà per parts iguals a cadascuna de les utilitzacions del mòdul.

REDUCCIÓ DE MÒDULS PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS

Es podrà sol·licitar de l'Administració tributària la reducció dels mòduls en els supòsits següents:

 • Quan el desenvolupament de l'activitat econòmica es veiés afectat per incendis, inundacions, enfonsaments o grans avaries en l'equip industrial, que suposin anomalies greus en el desenvolupament de l'activitat

 • Quan el titular de l'activitat es trobi en situació d'incapacitat temporal i no tingui un altre personal empleat.

En aquests casos els interessats podran sol·licitar la reducció dels signes, índexs o mòduls en l'Administració o Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al seu domicili fiscal, en el termini de trenta dies a comptar de la data en què es produeixin, aportant les proves que considerin oportunes i fent menció, si escau, de les indemnitzacions a percebre per raó de tals anomalies.

Acreditada l'efectivitat d'aquestes anomalies, s'autoritzarà la reducció dels signes, índexs o mòduls que sigui procedent.

Atenció : El programa opera en qualsevol cas amb els mòduls aprovats amb caràcter general i no té en compte l'aplicació de mòduls reduïts autoritzats per l'Administració a sol·licitud de l'interessat.

PERSONAL NO ASSALARIAT

Personal no assalariat és l'empresari.

També tindran aquesta consideració el seu cònjuge i els fills menors que amb ell convisquin, quan, treballant efectivament en l'activitat, no tinguin la consideració de personal assalariat.

CÒMPUT DEL PERSONAL NO ASSALARIAT

 1. Empresari

  Com a regla general, l'empresari es computarà com una persona no assalariada (1.800 hores). En aquells supòsits que pugui acreditar-se una dedicació inferior a 1.800 hores/any per causes objectives, com ara jubilació, incapacitat, pluralitat d'activitats o tancament temporal de l'explotació, es computarà el temps efectiu dedicat a l'activitat.

  En aquests casos, per a la quantificació de les tasques de direcció, organització i planificació de l'activitat i, en general, les inherents a la titularitat de la mateixa, es computarà a l'empresari en 450 hores/any, llevat de quan s'acrediti una dedicació efectiva superior o inferior.

  El personal no assalariat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% es computarà al 75 per 100.

 2. Cònjuge e fills menors

  Quan el cònjuge o els fills menors tinguin la consideració de personal no assalariat, es computarà com una persona no assalariada la que treballi en l'activitat com a mínim 1.800 hores/any. Si el nombre d'hores de treball l'any ha estat inferior, s'estimarà com quantia de la persona no assalariada la proporció existent entre nombre d'hores efectivament treballades l'any i 1.800. Quan existeixi un grau de discapacitat igual o superior al 33% es computaran al 75 per 100

  Sempre que el titular de l'activitat es computi per sencer (abans d'aplicar, si escau, la reducció per discapacitat) i no hagi més d'una persona assalariada, el programa computarà al cònjuge i als fills menors que tinguin la condició de no assalariats, al 50 per 100. Aquesta reducció es practicarà, si escau, després

 3. d'haver aplicat la corresponent per grau de discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100.

EMPLENAMENT

Es faran constar les hores treballades durant l'any per les persones no assalariades, segons el detall que apareix en la pantalla.

Per cada persona no assalariada es computarà com a màxim 1.800 hores/any

PERSONAL ASSALARIAT

Persona assalariada és qualsevol altra, diferent del personal no assalariat, que treballi en l'activitat.

En particular, tindran la consideració de personal assalariat el cònjuge i els fills menors de l'empresari que convisquin amb ell, sempre que existint l'oportú contracte laboral i l'afiliació al règim general de la Seguretat Social, treballin habitualment i amb continuïtat en l'activitat empresarial desenvolupada pel titular.

CÒMPUT DEL PERSONAL ASSALARIAT

Es computarà com una persona assalariada la que treballi el nombre d'hores anuals per treballador fixat en el conveni col·lectiu corresponent o, si no, mil vuit-centes hores/any. Quan el nombre d'hores de treball a l'any sigui inferior o superior, s'estimarà com quantia de la persona assalariada la proporció existent entre el nombre d'hores efectivament treballades i les fixades en el conveni col·lectiu o, si no, mil vuit-centes.

Es computarà en un 60 per 100 al personal assalariat menor de dinou anys i al que presti els seus serveis sota un contracte d'aprenentatge o per a la formació. Es computarà en un 40 per 100 al personal assalariat que sigui una persona amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

PERSONES QUE NO ES COMPUTEN

Alumnes de formació professional

No es computaran com persones assalariades els alumnes de formació professional específica que realitzin el mòdul obligatori de formació en centres de treball.

EMPLENAMENT

Es faran constar les hores treballades durant l'any per les persones assalariades segons el detall que apareix en la pantalla, distingint:

 • Personal assalariat major de 19 anys

 • Personal assalariat menor de 19 anys i/o que presti els seus serveis mitjançant contracte d'aprenentatge o per a la formació o persones amb discapacitat.

En la casella "Hores anuals fixades en el conveni col·lectiu" es consignarà el número anual d'hores de treball determinades pel Conveni Col·lectiu vigent en en l'exercici. Si no existeix Conveni, es deixarà la dada en blanc.

Si el 2018 s'ha produït un increment de plantilla, i així s'ha assenyalat en el quadre d'"INFORMACIÓ RELATIVA A L'ACTIVITAT", en la finestra de desglossament del "personal assalariat" apareixeran dues columnes per consignar les dades corresponents als anys 2017 i 2018, a fi que el programa apliqui, si ha hagut increment del nombre d'unitats del mòdul personal assalariat, el coeficient 0,40 de minoració per incentius al treball.

Personal de fabricació i resta de personal assalariat

En les activitats corresponents als epígrafs 644.1, 644.2 644.3 i 644.6, el mòdul "personal assalariat" es desglossa en dos:

 1. Personal assalariat de fabricació

 2. Restes de personal assalariat

En aquests casos, el còmput de cadascun dels dos mòduls esmentats ha de realitzar-se de forma independent. Quan un mateix treballador desenvolupi tasques de fabricació i d'un altre tipus, el nombre d'hores que ha de computar-se a cadascun d'aquests mòduls estarà en funció de la seva dedicació a totes dues activitat. Si no fora possible determinar aquesta dedicació, s'imputarà per parts iguals.

POTÈNCIA ELÈCTRICA

Per potència elèctrica s'entendrà la contractada amb l'empresa subministradora de l'energia. S'expressarà en quilowatts (kW).

PLACES

En els serveis d'allotjament, s'entendrà per "places" el nombre d'unitats de capacitat d'allotjament de l'establiment.

SUPERFÍCIE DEL LOCAL.

Per superfície del local es prendrà la definida a l'efecte de l'impost sobre activitats econòmiques (Regla 14a.1.F, lletres a), b), c) i h) de la Instrucció per a l'aplicació de les Tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre).

 • LOCAL INDEPENDENT

  Per local independent s'entendrà el que disposi de sala de vendes per a atenció al públic.

  A aquests efectes es considera locals independents aquells on no s'exerceix directament l'activitat (Regla 14a 1.F, lletra h) de la Instrucció per a l'aplicació de les tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques), com ara centres de direcció, oficines administratives, centres de càlcul, magatzems o dipòsits.

 • LOCAL NO INDEPENDENT

  Per local no independent s'entendrà el que no disposi de sala de vendes pròpia per a atenció al públic per estar ubicat a l'interior d'un altre local, galeria o mercat.

 • LOCAL DE FABRICACIÓ

  En les activitats corresponents als epígrafs 644.1, 644.2, 644.3 i 644.6 s'entén per local de fabricació el dedicat a les operacions de fabricació.

CONSUM D'ENERGIA

Per consum d'energia elèctrica s'entendrà la facturada per l'empresa subministradora. S'expressarà en quilowatts/hora (kwh).

Quan en la factura es distingeixi entre energia "activa" i "reactiva" només es computarà la primera.

A través d'una finestra de captura de dades s'indicaran els quilowatts/hora (kwh) consumits durant l'exercici. El programa converteix aquesta dada en "centenars de quilowatts/hora" que és la unitat del mòdul.

DISTÀNCIA RECORREGUDA

En l'activitat d'autotaxis (epígraf. 722.2) s'indicarà, a través d'una finestra de captura de dades, el nombre de quilòmetres recorreguts durant l'exercici per tots els vehicles utilitzats.

El programa converteix aquesta dada en "milers de quilòmetres" que és la unitat del mòdul.

TAULES

En les activitats de cafeteries, cafès i bars, restaurants, xocolateries, gelateries i orxateries (epígrafs 671.4; 671.5; 672.1, 2 i 3; 673.1; 673.2; 676 de l'IAE), la unitat "taula" s'entendrà referida a la susceptible de ser ocupada per quatre persones.

Les taules de capacitat superior o inferior augmentaran o reduiran la quantia del mòdul aplicable en la proporció corresponent.

Emplenament

En la finestra de desglossament s'indicarà:

 • Capacitat: nombre d'ocupants que permeten les taules.

 • Taules: nombre de taules utilitzades amb la capacitat reflectida en la casella anterior.

 • NÚM. de dies: dies en què han estat instal·lades les taules.

LONGITUD DE BARRA

En les activitats de cafès i bars (epígrafs 673.1 i 673.2 de l'IAE), s'entendrà per barra el taulell on se serveixen i donen suport a les begudes i aliments sol·licitats pels clientes.

La seva longitud, expressada en metres amb dos decimals, es mesurarà pel costat del públic i d'ells s'exclourà la zona reservada al servei de cambrers.

Si existissin barres auxiliars de suport adossades a les parets, pilars, etc., disposin o no de tamborets, s'inclourà la seva longitud per al càlcul del mòdul.

ASSENTAMENTS

En les activitats de transport de persones (epígrafs 721.1 i 3 de l'IAE), per "assentaments" s'entendrà el nombre d'unitats que figura en la targeta d'inspecció tècnica del vehicle, exclòs el del conductor i el del guia.

CÀRREGA D'ELEMENTS DE TRANSPORT I CÀRREGA DE VEHICLES

La capacitat de càrrega d'un vehicle o conjunt serà igual a la diferència entre la massa total màxima autoritzada (MMA) determinat tenint en compte les possibles limitacions administratives que si escau es ressenyin en les Targetes d'Inspecció Tècnica i la suma de les tares corresponents als vehicles portants (pes en buit del camió, remolc, semiremolc i cap tractora), expressada, segons que correspongui, en quilograms (càrrega d'elements de transport) o tones (càrrega de vehicles), aquestes últimes amb dues xifres decimals.

En el cas de caps tractors que utilitzin diferents semiremolcs, la seva tara s'avaluarà en vuit tones com a màxim.

SUPERFÍCIE DEL FORN

En les activitats que incloguin la fabricació de pa, brioixeria, pastisseria, etc. (epígrafs 419.1, 419.2, 644.1, 644.2, i 644.3 de l'IAE), per superfície del forn s'entendrà la que correspongui a les característiques tècniques del mateix.

A través d'una finestra de captura de dades s'indicaran els decímetres quadrats (dm2) de superfície del forn o forns instal·lats en l'activitat. El programa converteix aquesta dada en "centenars de decímetres quadrats" que és la unitat del mòdul.

POTÈNCIA FISCAL DE VEHICLES

El mòdul "CVF" vindrà definit per la potència fiscal que figura en la Targeta d'Inspecció Tècnica.

MÀQUINES RECREATIVES

Es consideraran màquines recreatives tipus "A" o "B", les definides com a tals en els articles 4 i 5, respectivament, del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Reial Decret 2110/1998, de 2 d'octubre.

El tipus al que pertanyen figura en les Guies de Circulació de les màquines recreatives.

 • Màquines de tipus «A» o recreatives:

  Són aquelles de mer passatemps o esbarjo que es limiten a concedir a l'usuari un temps d'ús o de joc a canvi del preu de la partida, sense que puguin concedir cap tipus de premi en metàl·lic, en espècie o en forma de punts canviables per objectes o diners.

  S'inclouen també en aquest grup de màquines de tipus «A les que» ofereixin com únic al·licient addicional i a causa de l'habilitat del jugador la possibilitat de continuar jugant pel mateix import inicial en forma de prolongació de la pròpia partida o d'unes altres addicionals, que en cap cas podrà ser canviada per diners o espècie.

 • Màquines de tipus «B» o recreatives amb premi programat:

  Són màquines de tipus «B» aquelles que, a canvi del preu de la partida, concedeixen a l'usuari un temps d'ús o de joc i, eventualment d'acord amb el programa de joc, un premi en metàl·lic.

  A més es consideraran també com màquines de tipus «B», les màquines que per incloure algun element de joc, aposta, envit o atzar inclogui en aquest tipus el Ministeri de l'Interior, sempre que no estiguin afectades per alguna de les exclusions establertes en l'article 2 del Reglament esmentat.

Únicament es computaran les màquines recreatives instal·lades que no siguin propietat del titular de l'activitat.

L'explotació de màquines recreatives pel seu propietari constitueix una activitat independent, classificada en l'epígraf 969.4 de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).

NOMBRE DE VEHICLES

En l'activitat d'ensenyament de conducció de vehicles (epígraf 933.1 de l'IAE), s'indicarà el nombre de vehicles dedicats a l'ensenyament.