Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.3.6.Minoració per incentius a l'ocupació

En aquest apartat el programa calcula la minoració per incentius a l'ocupació en funció del nombre d'unitats del mòdul personal assalariat i, en el seu cas, de l'increment de plantilla produït per comparació amb l'any anterior.

CÀLCUL DE LA MINORACIÓ PER INCENTIUS A L'OCUPACIÓ

Per practicar la minoració per incentius a l'ocupació, l'import de la qual calcula el programa, es procedeix de la següent forma:

 1. Coeficient per increment del nombre de persones assalariades

  Si l'any que es liquida hagués tingut lloc un increment del nombre de persones assalariades, per comparació a l'any immediat anterior, es calcularà, en primer lloc, la diferència entre el nombre d'unitats del mòdul «personal assalariat» corresponents a l'any i el nombre d'unitats d'aquest mateix mòdul corresponents a l'any immediat anterior.

  A aquests efectes, es tindran en compte exclusivament les persones assalariades que s'hagin computat per determinar el nombre d'unitats d'aquest mòdul.

  Si l'any anterior no s'hagués estat acollit al règim d'estimació objectiva, prendrà com a nombre d'unitats corresponents a l'esmentat any el que hagués hagut de prendre's, d'acord amb les normes del règim d'estimació objectiva.

  Si la diferència resultés positiva, a aquesta s'aplicarà el coeficient 0,40.El resultat és el coeficient per increment del nombre de persones assalariades.

  Si la diferència hagués resultat positiva i, per tant, hagués estat procedent l'aplicació del coeficient 0,40, a l'esmentada diferència no se li aplicarà la taula de coeficients per trams que s'assenyala a continuació.

 2. Coeficient per trams del nombre d'unitats

  A més, a cada un dels trams del nombre d'unitats del mòdul que a continuació s'indica se li aplicaran els coeficients que s'expressen a la següent taula:

  Tram

  Coeficient

  Fins a 1,00

  0.10

  Entre 1.01 a 3.00

  0.15

  Entre 3.01 a 5.00

  0.20

  Entre 5.01 a 8.00

  0.25

  Més de 8,00

  0.30

 3.  Quantificació de la minoració per incentius a l'ocupació

  Per quantificar la minoració per incentius a l'ocupació, es procedeix de la següent forma:

  Se suma el coeficient per increment del nombre de persones assalariades, si procedeix, i el de la taula anterior, obtenint-se el coeficient de minoració.

  Aquest coeficient de minoració es multiplica pel Rendiment anual per unitat abans d'amortització corresponent al mòdul personal assalariat.

  La quantitat resultant es minora del rendiment net previ.