Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.3.8.Índexs correctors

En aquest apartat el programa calcula i aplica en funció de les dades consignats els índexs correctors que siguin procedents segons les característiques de l'activitat desenvolupada.

Sobre el rendiment net minorat s'aplicaran, quan correspongui, els índexs correctors que s'estableixen a continuació, obtenint-se el rendiment net de mòduls.

Els índexs correctors s'aplicaran segons l'ordre que apareixen enumerats, sempre que no resultin incompatibles, sobre el rendiment net minorat o, en el seu cas, sobre la rectificació per aplicació dels mateixos

ÍNDEXS CORRECTORS ESPECIALS

Els índexs correctors especials només s'aplicaran en aquelles activitats concretes que se citen a continuació:

a.1) Activitat de comerç al per menor de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la via pública

a.2) Activitat de transport per autotaxi

a.3) Activitat de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera

a.4) Activitats de transport de mercaderies per carretera i serveis de mudances

a.5) Activitat de producció de musclo en safata

ÍNDEXS CORRECTORS GENERALS

Els índexs correctors generals són aplicables a qualsevol de les activitats en les quals es presentin les circumstàncies assenyalades en cada cas.

b.1) Índex corrector per a empreses de petita dimensió

b.2) Índex corrector de temporada

b.3) Índex corrector d'excés

b.4) Índex corrector per inici de noves activitats

INCOMPATIBILITATS ENTRE ELS ÍNDEXS CORRECTORS

En cap cas no serà aplicable l'índex corrector per a empreses de petita dimensió (b.1) a les activitats per a les que estan previstos els índexs correctors especials enumerats en les lletres a.2), a.3) i a.4) i a.5).

Quan resulti aplicable l'índex corrector per a empreses de petita dimensió (b.1) no s'aplicarà l'índex corrector d'excés (b.3).

Quan resulti aplicable l'índex corrector de temporada (b.2) no s'aplicarà l'índex corrector per inici de noves activitats (b.4).

QUIOSCOS SITUATS EN LA VIA PÚBLICA

A l'activitat de comerç a la menuda de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la via pública (epígraf IAE:659.4), li resulta d'aplicació els següents índexs correctors especials, segons el municipi on sigui ubicat el quiosc:

Ubicació dels quioscos

Índex

Madrid i Barcelona 1,00
Municipis de més de 100.000 habitants 0,95
Resta de municipis 0,80

Quan, per exercir-se l'activitat en diversos municipis, existeixi la possibilitat d'aplicar més d'un dels índexs anteriors, s'aplicarà com a únic índex el corresponent al municipi de més població.

A l'activitat de comerç a la menuda de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la via pública, podrà aplicar-se, quan es compleixin totes les condicions per a això, l'índex corrector per a empreses de reduïda dimensió

TRANSPORT PER AUTOTAXI

A l'activitat de transport per autotaxis (epígraf IAE:721.2), li resulta d'aplicació els següents índexs correctors especials, segons la població del municipi on es desenvolupa l'activitat:

Població del municipi

Índex

Fins a 2.000 habitants 0,75
De 2.001 fins a 10.000 habitants 0,80
De 10.001 fins a 50.000 habitants 0,85
De 50.001 fins a 100.000 habitants 0,90
Més de 100.000 habitants 1,00

Quan per exercir-se l'activitat en diversos municipis, existeixi la possibilitat d'aplicar més d'un dels índexs anteriors, s'aplicarà com a únic índex el corresponent al municipi de més població.

A l'activitat de transport per autotaxis en cap cas li resultarà aplicable l'índex corrector per a empreses de reduïda dimensió ni l'índex corrector d'excés.

TRANSPORT URBÀ COL·LECTIU I DE VIATGERS PER CARRETERA

A l'activitat de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera (epígrafs IAE:721.1 i 3) se li aplicarà el índex 0,80 quan el titular disposi d'un únic vehicle.

A aquesta activitat en cap cas no li resultarà aplicable l'índex corrector per a empreses de reduïda dimensió.

TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA I SERVEIS DE MUDANCES

A les activitats de transport de mercaderies per carretera i serveis de mudances (classificació IAE:grups 722 i 757), se'ls aplicarà el índex 0,80 quan el titular disposi d'un únic vehicle.S'aplicarà l'índex 0,90 quan l'activitat es realitzi amb tractocamiones i el titular manqui de semiremolcs.Quan l'activitat es desenvolupi amb un únic tractocamión i sense semiremolcs s'aplicarà, exclusivament, l'índex 0,75.

A aquestes activitats en cap cas no els resultarà aplicable l'índex corrector per a empreses de reduïda dimensió.

PRODUCCIÓ DE MUSCLO EN SAFATA

A l'activitat de producció de musclo en safata se'ls aplicarà algun dels següents índexs correctors, en funció del nombre de safates i vaixells auxiliars:

 • Empresa amb una sola safata i sense vaixell auxiliar:0,75.

 • Empresa amb una sola safata i amb un vaixell auxiliar de menys de 15 tones de registre brut (T.R.B.):0,85.

 • Empresa amb una sola safata i amb un vaixell auxiliar de 15 a 30 T.R.B.;i empresa amb dues safates i sense vaixell auxiliar:0,90.

 • Empresa amb una sola safata i amb un vaixell auxiliar de més de 30 T.R.B.;i empresa amb dues safates i un vaixell auxiliar de menys de 15 T.R.B.:0,95.

ÍNDEX CORRECTOR PER A EMPRESES DE REDUÏDA DIMENSIÓ

 1. Sense personal assalariat

  Quan s'exerceixi l'activitat sense personal assalariat i, a més, es presentin totes i cada una de les circumstàncies següents, s'aplicarà l'índex que correspongui, en funció de la població en què es desenvolupi l'activitat:

  1. Titular persona física.

  2. Exercir l'activitat en un sol local.

  3. No disposar de més d'un vehicle afecte a l'activitat i que aquest no superi els 1.000   quilograms de capacitat de càrrega.

  Població del municipi

  Índex

  Fins a 2.000 habitants 0,70
  De 2.001 fins a 5.000 habitants 0,80
  Més de 5.000 habitants 0,80

  Quan, per exercir-se l'activitat en diversos municipis, existeixi la possibilitat d'aplicar més d'un dels índexs anteriors, s'aplicarà com a únic índex el corresponent al municipi de més població.

 2. Fins a dos treballadors

  Quan es presentin les circumstàncies assenyalades anteriorment i, a més, s'exerceixi l'activitat amb personal assalariat, fins a 2 treballadors, s'aplicarà el índex 0,90, qualsevol que sigui la població del municipi en el qual es desenvolupa l'activitat.

  Quan sigui aplicable l'índex corrector per a empreses de reduïda dimensió no s'aplicarà l'índex corrector d'excés.

ÍNDEX CORRECTOR DE TEMPORADA

Tenen la consideració d'activitats de temporada les que habitualment només es desenvolupen durant certs dies de l'any, continus o alterns, sempre que el total no excedeixi de 180 dies per any.

Quan l'activitat tingui la consideració d'activitat de temporada, s'aplicarà l'índex que correspongui en funció de la durada de la temporada.

Durada de la temporada

Índex

Fins a 60 dies 1,50
De 61 a 120 dies 1,35
De 121 a 180 dies 1,25

Quan resulti aplicable l'índex corrector de temporada no s'apliqués l'índex corrector per inici de noves activitats.

ÍNDEX CORRECTOR D'EXCÉS

Quan el rendiment net minorat, o en el seu cas, rectificat per aplicació dels índexs correctors resulti superior a les quanties fixades en cada cas, a l'excés sobre les esmentades quanties se li aplicarà el índex 1,30.

L'índex corrector d'excés no serà aplicable quan sigui d'aplicació l'índex corrector per a empreses de reduïda dimensió

.

ÍNDEX CORRECTOR PER INICI DE NOVES ACTIVITATS

El contribuent que hagi iniciat noves activitats a partir de l'1 de gener de 2017, tindrà dret a aplicar els següents índexs correctors:

Exercici

Índex

Primer 0,80
Segon 0,90

Quan el contribuent sigui una persona amb discapacitat, amb grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, els índexs correctors aplicables seran:

Exercici

Índex

Primer 0,60
Segon 0,70

NOVES ACTIVITATS

Per a l'aplicació d'aquest índex corrector és necessari que es presentin les següents circumstàncies:

 1. Que es tracti de noves activitats l'exercici de les quals s'iniciï a partir de l'1 de gener de 2017.

 2. Que no es tracti d'activitats de temporada.

 3. Que no s'hagin exercit anteriorment sota una altra titularitat o qualificació.

 4. Que es realitzin a local o establiment dedicats exclusivament a l'esmentada activitat, amb total separació de la resta d'activitats empresarials o professionals que, en el seu cas, pogués realitzar el contribuent.