Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.4.1. Àmbit d'aplicació

El règim d'estimació objectiva s'aplica l'any 2018 a les activitats agrícoles i ramaderes i forestals que desenvolupi el contribuent, sempre que es compleixin les següents CONDICIONS:

 1. Que l'activitat estigui recollida específicament en l'Ordre Ministerial que regula aquest règim (HFP/1159/2017), i que es relacionen en l'epígraf"CLAU D'ACTIVITAT".

 2. Que no s'excedeixin els límits establerts per a la seva aplicació.

 3. Que el contribuent no determini el rendiment net de cap activitat econòmica pel règim d'estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats.

  Quan s'iniciï durant l'any alguna activitat econòmica no inclosa o per la qual es renunciï al règim d'estimació objectiva, l'exclusió del règim, respecte de les activitats que es venien realitzant, es produirà a l'any següent.

 4. Que no s'hagi renunciat, dins el termini establert i en la forma escaient, a la seva aplicació.

 5. Que no s'hagi renunciat ni s'estigui exclòs del règim simplificat de l'IVA.

 6. Que no s'hagi renunciat al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA.

LÍMITS PER A L'APLICACIÓ DEL RÈGIM

 1. MAGNITUD APLICABLE AL CONJUNT DE LES ACTIVITATS

  El volum de rendiments íntegres del conjunt de les activitats econòmiques exercides pel contribuent, l'any immediatament anterior (2016), no ha de superar 450.000 euros anuals.

  No obstant això, hauran de computar-se no només les operacions corresponents a les activitats econòmiques exercides pel contribuent, sinó també les corresponents a les desenvolupades pel cònjuge, descendents i ascendents, així com per entitats en règim d'atribució de rendes en les que participin qualsevol dels anteriors, en les que concorrin les següents circumstàncies:

  • Que les activitats econòmiques exercides siguin idèntiques o similars.

  • Que existeixi una direcció comuna de tals activitats, compartint-se mitjans personals o materials.

  A aquests efectes no es computaran les subvencions corrents o de capital ni les indemnitzacions.

  Tampoc es computarà l'impost sobre el valor afegit per a aquelles activitats que tributin pel règim simplificat de l'IVA.

 2. MAGNITUD EN FUNCIÓ DEL VOLUM D'INGRESSOS

  El volum d'ingressos l'any anterior (2017) del conjunt de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que s'indiquen en l'epígraf"CLAU D'ACTIVITAT", no superi els 250.000 euros.

  No obstant això, hauran de computar-se no només les operacions corresponents a les activitats econòmiques exercides pel contribuent, sinó també les corresponents a les desenvolupades pel cònjuge, descendents i ascendents, així com per entitats en règim d'atribució de rendes en les que participin qualsevol dels anteriors, en les que concorrin les següents circumstàncies:

  • Que les activitats econòmiques exercides siguin idèntiques o similars.

  • Que existeixi una direcció comuna de tals activitats, compartint-se mitjans personals o materials.

  Quan l'any immediatament anterior s'hagués iniciat una activitat, el volum d'ingressos s'elevarà a l'any.

  A aquests efectes, el volum d'ingressos inclou la totalitat dels obtinguts pel conjunt de les activitats esmentades, sense computar les subvencions corrents o de capital ni les indemnitzacions.

  Tampoc es computarà l'impost sobre el valor afegit per a aquelles activitats que tributin pel règim simplificat de l'IVA.

 3. MAGNITUD EN FUNCIÓ DEL VOLUM DE COMPRES: Que el volum de compres en béns i serveis per al conjunt d'activitats econòmiques exercides pel contribuent no superin la quantitat de 250.000 euros anuals.

Treballs, serveis i activitats accessoris

Sens perjudici de l'anterior, les activitats:

 • «Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per agricultors o ramaders que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'impost sobre el valor afegit »i

 • «Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per titulars d'activitats forestals que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'impost sobre el valor afegit»,

Només quedaran sotmeses al règim d'estimació objectiva de l'IRPF i al règim simplificat de l'IVA, si el volum d'ingressos conjunt imputable a elles resulta inferior al corresponent a les activitats agrícoles i ramaderes o forestals principals.