Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.4.10. Reducció Llei 19/1995 (agricultors joves)

De conformitat amb l'article 20 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries (BOE de 5 de juliol), els agricultors joves (majors de 18 anys i menors de 40 anys) o assalariats agraris podran reduir el rendiment net de mòduls en un 25 per 100 durant els períodes impositius tancats durant els cinc anys següents a la primera instal·lació com a titulars d'una explotació prioritària, sempre que, a més, acreditin la realització d'un pla de millora de l'explotació.

La qualificació com explotació prioritària haurà d'acreditar-se mitjançant certificació expedida per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, o a través de la inclusió en el Catàleg General d'Explotacions Prioritàries del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Aquesta reducció és aplicada pel programa si així s'ha assenyalat en l'apartat corresponent de la finestra d'informació addicional.