Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.4.2. Clau d'activitat

Amb ajuda d'una finestra de selecció haurà d'indicar-se l'activitat que es desenvolupa.

Es consideren activitats independents cadascuna de les que figuren relacionades per separat en la finestra de selecció:

 1. AGRÍCOLA O RAMADERA SUSCEPTIBLE D'ESTAR INCLOSA EN EL RÈGIM ESPECIAL DE L'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA DE L'IVA

  En estimació objectiva constitueix una sola activitat el conjunt de les explotacions agrícoles i ramaderes desenvolupades pel mateix titular, que siguin susceptibles d'estar incloses en el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca de l'impost sobre el valor afegit.

  Així mateix, aquesta activitat comprèn els treballs i serveis accessoris de naturalesa agrícola o ramadera, prestats pels titulars de les explotacions amb els mitjans ordinàriament utilitzats en les mateixes, sempre que siguin susceptibles d'estar inclosos en l'esmentat règim especial de l'IVA (és a dir, quan el seu import no hagi superat l'any anterior el 20 per 100 del volum total d'operacions).

 2. ACTIVITAT FORESTAL SUSCEPTIBLE D'ESTAR INCLOSA EN EL RÈGIM ESPECIAL DE L'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA DE L'IVA

  Constitueix una activitat independent el conjunt de les explotacions forestals desenvolupades pel mateix titular, que siguin susceptibles d'estar incloses en el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca de l'impost sobre el valor afegit.

  Així mateix, aquesta activitat comprèn els treballs i serveis accessoris, prestats pels titulars de les explotacions amb els mitjans ordinàriament utilitzats en les mateixes, sempre que siguin susceptibles d'estar inclosos en l'esmentat règim especial de l'IVA (és a dir, quan el seu import no hagi superat l'any anterior el 20 per 100 del volum total d'operacions).

 3. RAMADERIA INDEPENDENT

  L'activitat de ramaderia independent comprèn les explotacions ramaderes incloses en la Divisió 0 de les Tarifes de l'IAE, i de la qual definició es recull en la Regla 3a de la Instrucció per a l'aplicació de l'impost sobre activitats econòmiques a l'activitat de ramaderia independent (Reial decret legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost).

 4. SERVEIS DE CRIA, GUARDA I ENGREIX DE GUANYAT

  Tindran la consideració d'activitat independent els serveis de cria, guarda i engreix de guanyat oferts a tercers, quan no siguin susceptibles d'estar inclosos, com serveis accessoris d'una explotació ramadera, en el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca.

 5. ALTRES TREBALLS, SERVEIS I ACTIVITATS ACCESSORIS PRESTATS PER AGRICULTORS I RAMADERS QUE ESTIGUIN EXCLOSOS O NO INCLOSOS EN EL RÈGIM ESPECIAL DE L'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA DE L'IVA

  Constitueix una activitat independent la prestació, per agricultors i ramaders, de treballs o serveis accessoris de naturalesa agrícola o ramadera, amb els mitjans que ordinàriament són utilitzats en les seves explotacions, quan aquestes operacions estiguin excloses de l'aplicació del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'impost sobre el valor afegit.

  S'inclouen també en aquesta apartada unes altres activitats accessòries realitzades per agricultors o ramaders, no incloses en aquest règim especial de l'IVA, com ara agroturisme, artesania, caça, pesca i activitats recreatives i d'oci en les que l'agricultor o ramader participi com monitor, guia o expert (excursionisme, senderisme, rutes ecològiques, etc.).

  Aquests treballs, serveis i activitats accessoris només estan inclosos en el règim d'estimació objectiva quan el seu volum d'ingressos (conjuntament amb el dels treballs, serveis i activitats accessoris que es descriuen en l'apartat següent) resulti inferior al corresponent a les activitats agrícoles i ramaderes o forestals principals.

  En cas que se superi aquest límit, els treballs, serveis i activitats accessoris indicats constituiran una activitat independent no inclosa en el règim d'estimació objectiva.

  Si els treballs o serveis accessoris estan inclosos en el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, no tindran la consideració d'activitat independent, sinó que el seu rendiment es determinarà juntament amb el de l'activitat principal, com s'indica en l'apartat corresponent a la clau 1.

 6. ALTRES TREBALLS, SERVEIS I ACTIVITATS ACCESSORIS PRESTATS PER TITULARS D'ACTIVITATS FORESTALS QUE ESTIGUIN EXCLOSOS O NO INCLOSOS EN EL RÈGIM ESPECIAL DE L'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA DE L'IVA

  Constitueix una activitat independent la prestació, per titulars d'explotacions forestals, de treballs o serveis accessoris, amb els mitjans que ordinàriament són utilitzats en les seves explotacions, quan aquestes operacions estiguin excloses de l'aplicació del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'impost sobre el valor afegit.

  S'inclouen també en aquesta apartada unes altres activitats accessòries realitzades per titulars d'explotacions forestals, no incloses en aquest règim especial de l'IVA, com ara agroturisme, artesania, caça, pesca i activitats recreatives i d'oci en les que el titular de l'activitat forestal participi com monitor, guia o expert (excursionisme, senderisme, rutes ecològiques, etc.).

  Aquests treballs, serveis i activitats accessoris només estan inclosos en el règim d'estimació objectiva quan el seu volum d'ingressos (conjuntament amb el dels treballs, serveis i activitats accessoris que es descriuen en l'apartat anterior) resulti inferior al corresponent a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals principals.

  En cas que se superi aquest límit, els treballs, serveis i activitats accessoris indicats constituiran una activitat independent no inclosa en el règim d'estimació objectiva.

  Si els treballs o serveis accessoris estan inclosos en el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, no tindran la consideració d'activitat independent, sinó que el seu rendiment es determinarà juntament amb el de l'activitat principal, com s'indica en l'apartat corresponent a la clau 2.

 7. APROFITAMENTS QUE CORRESPONGUIN AL CEDENT EN LES ACTIVITATS AGRÍCOLES DESENVOLUPADES EN RÈGIM DE PARCERIA

  Constitueix una activitat independent els aprofitaments que corresponguin al cedent en activitats agrícoles desenvolupades en règim de parceria, quan suposin l'exercici d'una activitat empresarial per participar en l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i recursos humans, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis (art. 27 Llei).

  En cas contrari, els rendiments obtinguts pel cedent es consideraran fiscalment procedents del capital immobiliari.

 8. APROFITAMENTS QUE CORRESPONGUIN AL CEDENT EN LES ACTIVITATS FORESTALS DESENVOLUPADES EN RÈGIM DE PARCERIA

  Constitueix una activitat independent els aprofitaments que corresponguin al cedent en activitats forestals desenvolupades en règim de parceria, quan suposin l'exercici d'una activitat empresarial per participar en l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i recursos humans, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

  En cas contrari, els rendiments obtinguts pel cedent es consideraran fiscalment procedents del capital immobiliari.

 9. PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ, ELABORACIÓ O MANUFACTURA DE PRODUCTES NATURALS

  S'inclouen en el règim d'estimació objectiva, com a activitat independent, els processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que requereixin l'alta en un epígraf corresponent a activitats industrials en les Tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques, i es realitzin pels titulars de les explotacions de les quals s'obtinguin directament aquests productes naturals.

  Si els processos de transformació, elaboració o manufactura es realitzan, totalment o parcialment, amb productes adquirits a tercers, l'activitat no estarà inclosa en el règim d'estimació objectiva.

Nota: Si s'exerceix l'activitat a través d'una entitat en règim d'atribució de rendes com són les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, herències jacents, etc.) o les societats civils que no estiguin subjectes a l'impost sobre societats tinguin o no personalitat jurídica, no ha de complimentar aquest apartat, haurà de consignar el rendiment net atribuït en l'apartat F " Règims especials" (pàgina  9 de la declaració).