Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.4.3. Informació relativa a l'activitat

Una vegada seleccionada la clau de l'activitat realitzada, o prement la icona situada al costat d'aquesta casella, apareix una finestra de captura de dades que recull la informació addicional precisa per al càlcul del rendiment net i, si escau, dels índexs correctors aplicables.

Si s'exerceix l'activitat a través d'una entitat en règim d'atribució de rendes com són les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, herències jacents, etc.) o les societats civils, que no estiguin subjectes a l'impost sobre societats tinguin o no personalitat jurídica, no ha de complimentar aquest apartat, haurà de consignar el rendiment net atribuït en l'apartat F " Règims especials" (pàgina  9 de la declaració).

 • SI NOMÉS HA PERCEBUT SUBVENCIONS DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMÚ MARQUI LA CASELLA

  Únicament i exclusivament haurà de marcar aquesta casella, si només ha de declarar aquest tipus de subvencions. Si a més de rebre subvencions té rendiments de d'algun producte, no ha de marcar aquesta casella.

  En marcar aquesta casella el programa aplicarà directament l'índex del 0,56 sobre la quantitat que el contribuent introdueixi en la casella específica del tipus de producte o productes al que s'aplica la subvenció.

  Si té rendiments del producte i subvencions sobre el mateix, no haurà de marcar aquesta casella, i introduir les quantitats en l'apartat corresponent, diferenciant una d'una altra, ja que l'índex aplicable al producte és diferent del 0,56 de la subvenció, que es marcarà manualment en el programa.

 • UTILITZACIÓ EXCLUSIVA DE MITJANS DE PRODUCCIÓ ALIENS

  A l'efecte que el programa apliqui l'índex corrector "per utilització exclusiva de mitjans de producció aliens" (0,75), s'assenyalarà aquesta casella quan en el desenvolupament d'activitats agrícoles s'utilitzin exclusivament mitjans de producció aliens, sense tenir en compte el sòl, i tret dels casos de parceria i figures similars.

  Per tant, el titular no ha de treballar personalment en l'activitat (llevat de per realitzar les tasques pròpies de direcció, organització i planificació de la mateixa), sinó usar íntegrament mà d'obra aliena, i a més tots els elements de l'explotació, diferents de la terra, han de ser aportats per tercers.

 • PINSOS ADQUIRITS A TERCERS

  Quan en activitats ramaderes s'alimenti al guanyat amb pinsos i altres productes per a l'alimentació adquirides a tercers, que representin més del 50 per 100 de l'import dels consumits, s'aplicaran els següents índexs correctors:

  • Índex 0,75 per a activitats d'explotació intensiva de bestiar porcí de carn i avicultura.

  • Índex 0,65 per als restants activitats

  A l'efecte d'aquest índex, la valoració de l'import dels pinsos i altres productes propis s'efectuarà segons el seu valor de mercat.

 • COST DE PERSONAL ASSALARIAT

  A l'efecte que el programa calculi l'índex corrector "per utilització de personal assalariat", indiqueu la quantia abonada en concepte de despeses de personal, és a dir, remuneracions de qualsevol índole i càrregues socials del personal assalariat.

  L'índex corrector "per utilització de personal assalariat" no serà aplicable quan el sigui l'índex"per utilització exclusiva de mitjans de producció aliens".

 • AGRICULTURA ECOLÒGICA

  S'aplicarà l'índex corrector 0,95 quan la producció compleixi els requisits establerts en la normativa legal vigent de les corresponents Comunitats Autònomes, per la qual assumeixen el control d'aquest tipus de producció d'acord amb el Reial decret 1852/1993, de 22 d'octubre, sobre producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris (BOE de 26 de novembre) i el Reglament (CEE) 2092//91, del Consell, de 24 de juny de 1991.

  Aquesta casella només haurà de marcar-se quan la totalitat dels ingressos obtinguts procedeixin de productes agrícoles ecològics en el sentit exposat.

 • ÍNDEX PER CULTIUS EN TERRES DE REGADIU QUE UTILITZIN, A AQUEST EFECTE, ENERGIA ELÈCTRICA

  A l'efecte que el programa apliqui l'índex corrector "per cultius en terres de regadiu que utilitzin energia elèctrica " s'assenyalarà aquesta casella quan es compleixin els següents requisits:

  S'aplicarà l'índex corrector 0,80 quan els cultius es realitzin, en tot o en part, en terres de regadiu i el consum mitjà diari, en termes d'energia facturada en kwh, de la factura del mes del període impositiu amb major consum sigui, com a mínim, 2,5 vegades superior al corresponent a la de dos mesos del mateix període impositiu, sempre que el contribuent, o la comunitat de regants en la que participi, estiguin inscrits en el registre territorial corresponent a l'oficina gestora d'Impostos Especials.

  Quan no sigui possible delimitar aquest rendiment, aquest índex s'aplicarà sobre el resultat de multiplicar el rendiment procedent de tots els cultius pel percentatge que suposi la superfície dels cultius en terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica sobre la superfície total de l'explotació agrícola.

 • ÍNDEX APLICABLE A DETERMINADES ACTIVITATS FORESTALS

  S'aplicarà l'índex corrector 0,80 quan s'explotin finques forestals gestionades d'acord amb plans tècnics de gestió forestal, ordenació de muntanyes, plans dasocràtics o plans de repoblació forestal aprovats per l'autoritat forestal competent, sempre que el període de producció mitjà, segons l'espècie de què es tracti, determinat en cada cas per l'Administració forestal competent, sigui igual o superior a vint anys.

  Atenció: a les activitats forestals únicament els podrà resultar d'aplicació aquest índex corrector.

  Aquesta casella només haurà de marcar-se quan la totalitat dels ingressos obtinguts procedeixin de finques i espècies forestals que compleixin els requisits exposats.

  Quan una part de la producció forestal compleixi els requisits i una altra part no, hauran de separar-se els ingressos procedents de totes dues; i cada sector s'inclourà en el programa com si es tractés d'una activitat independent.

 • PRIMERA INSTAL·LACIÓ EN UNA EXPLOTACIÓ AGRÀRIA PRIORITÀRIA

  De conformitat amb l'article 20 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries (BOE de 5 de juliol), els agricultors joves (majors de 18 anys i menors de 40 anys) o assalariats agraris podran reduir el rendiment net de mòduls en un 25 per 100 durant els períodes impositius tancats durant els cinc anys següents a la primera instal·lació com a titulars d'una explotació prioritària, sempre que, a més, acreditin la realització d'un pla de millora de l'explotació.

PAGAMENTS FRACCIONATS I RETENCIONS

Haurà de consignar les retencions i ingressos a compte i els pagaments fraccionats (model 131) corresponents a totes les activitats econòmiques realitzades en estimació objectiva en l'Apartat  M "Càlcul de l'Impost i Resultat de la declaració" (caselles  0599 i  0604 de la pàgina 17 de la declaració).