Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.4.5.Ingressos

LLIURAMENT DE PRODUCTES O TREBALLS, SERVEIS O ACTIVITATS ACCESSORIS

Situant-se a la casella que correspongui en funció del cultiu, del tipus de bestiar, de les característiques de l'activitat forestal o del servei que es tracti, s'introduiran, a través d'una finestra de captura de dades, els ingressos procedents de cada un dels productes obtinguts (o serveis prestats) en el desenvolupament de l'activitat.

En les activitats agrícoles s'haurà de tenir en compte la distinció que apareix en pantalla entre ingressos procedents de cultius en terres pròpies i en terres arrendades.

Quan no sigui possible delimitar els esmentats ingressos es prorratejarà en funció del percentatge que suposin les terres arrendades dedicades a cada cultiu respecte a la superfície total, pròpia o arrendada, dedicada a aquest cultiu.

S'haurà de delimitar, per cada tipus de producte, i en funció que els ingressos procedeixin de cultius en terres pròpies o/i en terres arrendades, o del tipus d'explotació ramadera, les següents dades a partir del rendiment net sempre que es tingués dret als corresponents índexs correctors:

 1. Part del rendiment net resultant que procedeix d'agricultura ecològica si n'hi hagués.

 2. Part del rendiment net resultant que procedeix de terres de regadiu que utilitzi energia elèctrica.

 3. Part del rendiment net resultant que procedeixi d'ambdues circumstàncies, d'agricultura ecològica i alhora utilitzi energia elèctrica per al seu regadiu.

ACTIVITATS DE TRANSFORMACIÓ, ELABORACIÓ O MANUFACTURA

En el supòsit d'activitats en les quals se sotmetin els productes naturals a processos de transformació, elaboració o manufactura, s'indicarà el valor, a preu de mercat, dels productes naturals incorporats al procés durant l'exercici, així com el dels incorporats abans de l'1 de gener de 1998, quan el producte obtingut hagi estat transmès a l'exercici.

ÍNDEXS REDUÏTS

Com a regla general, els ingressos s'hauran de consignar a la primera fila de la finestra de captura de dades, perquè el programa apliqui els índexs de rendiment net generals recollits en l'Ordre de 28 de novembre de 2017.

No obstant això, en previsió que per circumstàncies excepcionals siguin aprovats, per a alguns cultius, tipus de bestiar o espècies forestals i en zones determinades, índexs de rendiment net reduïts, a la finestra s'habiliten files addicionals en les quals, juntament amb els ingressos, pot indicar-se l'índex específic aplicable quan sigui diferent del general.

AUTOCONSUM, SUBVENCIONS I INDEMNITZACIONS

Per determinar el volum total d'ingressos per cada tipus de producte (o serveis), s'inclourà l'autoconsum, així com les subvencions corrents i de capital (en la part imputable a l'exercici) i les indemnitzacions percebudes per danys soferts als productes de l'explotació.

No obstant això cal tenir en compte que determinats subvencions i ajuts públics estan exemptes.

Els ingressos obtinguts per aquests conceptes s'atribuiran als productes als que les subvencions o indemnitzacions es trobin vinculats.

En cas que no pugui establir-se una vinculació concreta amb un producte determinat, per haver-se concedit en relació amb el conjunt de l'activitat desenvolupada, el seu import es distribuirà proporcionalment entre cada un dels productes, aplicant la següent fórmula:

Subvenció * (Ingressos producte "X" / Volum total d'ingressos) = Part imputable producte "X"

Imputació de les subvencions

 • Subvencions de capital:

  Són les concedides per afavorir l'establiment de l'activitat o la realització d'inversions en immobilitzat.

  S'imputen com a ingrés en proporció amb la depreciació experimentada en l'exercici (amortització) pels actius finançats amb les esmentades subvencions.

  En el cas d'actius no depreciables, la subvenció s'imputarà al resultat de l'exercici en el qual es produeixi l'alienació o baixa a l'inventari dels mateixos, amb aplicació a la casella 0188, de la reducció del 30 por100 per ser considerats reglamentàriament com rendiments obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

 • Subvencions a l'explotació:

  Són les concedides, en general, per assegurar una rendibilitat mínima o compensar pèrdues ocasionades en l'activitat.

  S'imputen íntegrament com a ingrés en el període en què es meritin.