Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.4.6.Amortització de l'immobilitzat

Tret d'en les activitats forestals, seran deduïbles les quantitats que, en concepte d'amortització de l'immobilitzat, material o intangible, corresponguin a la depreciació efectiva que pateixin els diferents elements per funcionament, ús, gaudi o obsolescència.

Es considerarà que la depreciació és efectiva quan sigui el resultat d'aplicar al preu d'adquisició o cap cost de producció de l'element patrimonial de l'immobilitzat dels següents coeficients:

  1. El coeficient d'amortització lineal màxim.

  2. El coeficient d'amortització lineal mínim que es deriva del període màxim d'amortització.

  3. Qualsevol altre coeficient d'amortització lineal comprès entre els dos anteriorment esmentats.

No obstant això, els elements d'immobilitzat material nous posats a disposició del subjecte passiu en el període impositiu, el valor unitari del qual no excedeixi de 601,01 euros, podran amortitzar-se lliurement, fins al límit de 3.005,06 euros referit al període impositiu.

La Taula d'Amortització és la següent:

GrupDescripcióCoeficient lineal màximPeríode màxim
1

Edificis i altres construccions

5%

40 anys

2

Útils, eines, equips per al tractament de la informació i sistemes i programes informàtics

40%

5 anys

3

Elements de transport i resta d'immobilitzat material

25%

8 anys

4

Immobilitzat immaterial

15%

10 anys

5

Boví, porcí, oví i cabrú

22%

8 anys

6

Equí i fruiters no cítrics

10%

17 anys

7

Fruiters cítrics i vinyes

5%

45 anys

8

Oliverar

3%

80 anys

Serà amortitzable el preu d'adquisició o cost de producció exclòs, en el seu cas, el valor residual.

En les edificacions, no serà amortitzable la part del preu d'adquisició corresponent al valor del terra que, quan no es conegui, es calcularà prorratejant el preu d'adquisició entre els valors cadastrals del terra i de la construcció l'any d'adquisició.

L'amortització es practicarà element per element, si bé quan es tracti d'elements patrimonials integrats al mateix Grup de la Taula d'Amortització, l'amortització podrà practicar-se sobre el conjunt d'ells, sempre que a tota hora pugui conèixer-se la part de l'amortització corresponent a cada element patrimonial.

Els elements patrimonials d'immobilitzat material començaran a amortitzar-se des de la seva posada en condicions de funcionament i els d'immobilitzat immaterial des del moment en què hi hagi en condicions de produir ingressos.

La vida útil no podrà excedir del període màxim d'amortització establert a la Taula d'Amortització.

El càlcul de les amortitzacions dels elements patrimonials de l'immobilitzat material que s'adquireixin utilitzats s'efectuarà sobre el preu d'adquisició, fins al límit resultant de multiplicar per dos la quantitat derivada d'aplicar el coeficient d'amortització lineal màxim.

En el supòsit de cessió d'ús de béns amb opció de compra o renovació, quan per les condicions econòmiques de l'operació no existeixin dubtes raonables que se n'exercitarà una o una altra opció, serà deduïble per al cessionari, en concepte d'amortització, un import equivalent a les quotes d'amortització que correspondrien als esmentats béns, aplicant el coeficient lineal sobre el preu d'adquisició o cost de producció del bé.

En tot cas, per poder minorar l'amortització és requisit indispensable disposar dels justificants documentals de l'adquisició dels elements amortitzables i que aquests figurin degudament registrats en el llibre-registre de béns d'inversió.

Atenció:per al càlcul del rendiment net de les activitats forestals no es deduiran amortitzacions

ADQUISICIÓ D'ACTIUS ENTRE L'1 DE GENER DE 2003 I 31 DE DESEMBRE DE 2004.

Per a les adquisicions d'actius nous realitzades entre l'1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2004, els coeficients d'amortització lineals màxims establerts a les taules oficials de coeficients d'amortització s'entendran substituïts, en totes les mencions a ells realitzades, pel resultat de multiplicar aquells per 1,1.El nou coeficient serà aplicable durant la vida útil dels actius nous adquirits en el període abans esmentat.

EMPLENAMENT

Amb la finalitat d'aplicar correctament els índexs correctors sobre el rendiment net previ que correspongui a cada tipus d'explotació, per a les claus de activitat "1.Agrícola i ramadera susceptible d'estar inclosa en el R.E. d'A.G. i P. d'IVA ", "2.Ramaderia independent" y "5.Aprofitaments que corresponguin al cedent en activitats agrícoles en règim de parceria", s'haurà de diferenciar, a través d'una finestra de captura de dades, les quantitats deduïbles a l'exercici en concepte d'amortització, segons la part que raonablement s'atribueixi als diferents cultius i explotacions (o serveis que es prestin), d'acord amb el següent detall:

  1. Elements utilitzats en activitats agrícoles:s'indicarà l'import de l'amortització de l'immobilitzat vinculat als cultius agrícoles desenvolupats pel contribuent, distingint, al seu torn, la part que correspongui a cultius en terres pròpies i en terres arrendades.

  2. Elements utilitzats en activitats ramaderes:s'indicarà l'import de l'amortització de l'immobilitzat vinculat a les explotacions ramaderes desenvolupades pel contribuent, distingint, al seu torn, la part que correspongui a explotacions intensives de bestiar porcí de carn i a l'avicultura de la resta de les explotacions ramaderes que, en el seu cas, es realitzin.

  3. Elements utilitzats en treballs i serveis accessoris:s'indicarà l'import de l'amortització de l'immobilitzat vinculat als treballs i serveis accessoris prestats per l'agricultor o ramader.