Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.4.7. Índexs correctors

En aquest apartat el programa calcula i aplica en funció de les dades consignades els índexs correctors que siguin procedents segons les característiques de l'activitat desenvolupada.

 1. UTILITZACIÓ DE MITJANS DE PRODUCCIÓ ALIENS EN ACTIVITATS AGRÍCOLES

  Quan en el desenvolupament d'activitats agrícoles s'utilitzin exclusivament mitjans de producció aliens, sense tenir en compte el sòl, i tret dels casos de parceria i figures similars, s'aplicarà l'índex 0,75.

  Per aplicar aquest índex cal que el titular no treballi personalment en l'activitat, tret de tasques pròpies de direcció, organització i planificació; usant íntegrament mà d'obra aliena.

  A més, tots els béns de l'immobilitzat material afectes a l'activitat han de ser aportats per tercers, excloent, juntament amb el sòl, tots aquells elements vinculats a la terra i a l'explotació amb caràcter fix i permanent (pous, arbres, construccions).

 2. UTILITZACIÓ DE PERSONAL ASSALARIAT

  Quan el cost del personal assalariat superi el percentatge del volum total d'ingressos que s'expressa, serà aplicable l'índex corrector que s'indica:

  PERCENTATGEÍNDEX
  Més del 10 per 100 0,90
  Més del 20 per 100 0,85
  Més del 30 per 100 0,80
  Més del 40 per 100 0,75

  Aquest índex corrector no podrà aplicar-se quan resulti aplicable l'índex corrector "per utilització de mitjans de producció aliens".

 3. CULTIUS REALITZATS EN TERRES ARRENDADES

  Quan els cultius es realitzin, en tot o en part, en terres arrendades serà aplicable l'índex 0,90 sobre els rendiments procedents de cultius en terres arrendades.

  Quan no sigui possible delimitar aquests rendiments, es prorratejarà en funció del percentatge que suposin les terres arrendades dedicades a cada cultiu respecte a la superfície total, pròpia i arrendada, dedicada a aquell cultiu.

 4. PINSOS ADQUIRITS A TERCERS EN MÉS DEL 50 PER CENT

  Quan en activitats ramaderes s'alimenti al guanyat amb pinsos i altres productes per a l'alimentació adquirides a tercers, que representin més del 50 per 100 de l'import dels consumits, s'aplicaran els següents índexs correctors:

  • Índex 0,75 per a activitats d'explotació intensiva de bestiar porcí de carn i avicultura.

  • Índex 0,65 per als restants activitats

  A l'efecte d'aquest índex, la valoració de l'import dels pinsos i altres productes propis s'efectuarà segons el seu valor de mercat.

 5. PER ACTIVITATS D'AGRICULTURA ECOLÒGICA

  Quan la producció compleixi els requisits establerts en la normativa legal vigent de les corresponents Comunitats Autònomes, per la qual assumeixen el control d'aquest tipus de producció d'acord amb el Reial decret 1852/1993, de 22 d'octubre, sobre producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris (BOE de 26 de novembre) i el Reglament (CEE) 2092//91, del Consell, de 24 de juny de 1991, s'aplicarà l'índex corrector 0,95.

 6. PER CULTIUS EN TERRES DE REGADIU, QUE UTILITZIN, A AQUEST EFECTE, ENERGIA ELÈCTRICA.

  Quan els cultius es realitzin, en tot o en part, en terres de regadiu i el consum mitjà diari, en termes d'energia facturada en kwh, de la factura del mes del període impositiu amb major consum sigui, com a mínim, 2,5 vegades superior al corresponent a la de dos mesos del mateix període impositiu, sempre que el contribuent, o la comunitat de regants en la que participi, estiguin inscrits en el registre territorial corresponent a l'oficina gestora d'Impostos Especials.

  NOTES COMUNES ALS ÍNDEXS CORRECTORS PER ACTIVITATS D'AGRICULTURA ECOLÒGICA I PER CULTIUS EN TERRES DE REGADIU QUE UTILITZIN ENERGIA ELECTRICA.

  • Per a un correcte emplenament d'aquests dos índexs correctors haurà d'indicar, del conjunt del rendiment net, la part que procedeixi de terres d'agricultura ecològica i separadament de les de regadiu que utilitzin energia elèctrica. Si a les terres cultivades els és d'aplicació ambdós índexs correctors, haurà de consignar-ho de forma separada.

  • Haurà de diferenciar també si les terres són pròpies o procedeixen de terres arrendades.

 7. EMPRESA EL RENDIMENT NET DE LA QUAL MINORAT NO SUPERI 9.447,91 EUROS

  Podrà aplicar-se l'índex 0,90 quan la suma dels rendiments nets minorats del conjunt de les activitats agrícoles i ramaderes desenvolupades per un mateix titular, no superi 9.447,91 euros anuals i no es tingui dret a la reducció del 25 per 100 de la Llei 19/1995, per primera instal·lació en explotacions prioritàries.

  Si el rendiment net minorat d'alguna de les activitats agrícoles o ramaderes desenvolupades pel contribuent és negatiu, s'aplicarà aquest índex quan la suma total sigui positiva, però no superior a 9.447,91 euros. En aquell cas el programa aplica l'índex 0,90 al conjunt de les activitats, tant amb rendiment positiu com negatiu.

 8. ÍNDEX APLICABLE A DETERMINADES ACTIVITATS FORESTALS

  Quan s'explotin finques forestals gestionades d'acord amb plans tècnics de gestió forestal, ordenació de muntanyes, plans dasocràtics o plans de repoblació forestal aprovats per l'autoritat forestal competent, sempre que el període de producció mitjà, segons l'espècie de què es tracti, determinat en cada cas per l'Administració forestal competent, sigui igual o superior a vint anys, s'aplicarà l'índex corrector 0,80.

  A les activitats forestals únicament els podrà resultar d'aplicació aquest índex corrector.