Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.10.1.Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual per a joves i per a víctimes del terrorisme

Els contribuents podran deduir-se el 3 per cent de les quantitats satisfetes per l'adquisició o rehabilitació d'un habitatge nou que estigui situat al territori de la Comunitat Autònoma d'Extremadura, acollida a determinades modalitats d'habitatge de protecció pública, que constitueixi o vagi a constituir l'habitatge habitual del contribuent, amb excepció feta de la part de les mateixes corresponents a interessos, sempre que es compleixin els següents requisits

 • Que el contribuent tingui la seva residència habitual a la Comunitat Autònoma d'Extremadura. 

 • Que a la data de meritació de l'impost el contribuent tingui menys de 36 anys, (normalment a 31 de desembre). 

 • Que es tracti del seu primer habitatge. 

 • Que la seva base imposable total no superi la quantia de 19.000 euros en tributació individual i 24.000 euros en tributació conjunta

 • Les modalitats de protecció pública citades són únicament les contemplades a l'article 23 de la Llei 3/2001, de 26 d'abril, sobre normes reguladores de la Qualitat, Promoció i Accés d'Habitatges a Extremadura referits a habitatges de protecció oficial promoguts de forma pública o privada i habitatges de Promoció Pública.

 • La base màxima d'aquesta deducció vindrà constituïda per l'import anual establert com a límit per a la deducció d'habitatge habitual contemplat per la normativa.Vigent a 31 de desembre de 2012 

El percentatge de deducció serà del 5 per cent si l'adquisició o rehabilitació es produeix en qualsevol població extremenya de menys de 3.000 habitants.No serà exigible, en aquests casos que l'habitatge es trobi acollida a alguna de les modalitats de protecció previstes en l'apartat anterior.Aquest percentatge serà aplicable als habitatges adquirits a partir de l'1 de gener de 2015.

S'aplicarà la regla sobre comprovació de la situació patrimonial amb els mateixos requisits que amb caràcter general s'estableixen en la Llei de l'Impost.

 • COMPROVACIÓ DE LA SITUACIÓ PATRIMONIAL (art. 70 Llei)

  L'aplicació de la deducció per inversió en habitatge requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi del valor que donés la seva comprovació al començament del mateix almenys en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.

  A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix continuïn formant part del patrimoni del contribuent

Víctimes del terrorisme: 

Les persones que tinguin la condició de víctimes del terrorisme o, en el seu defecte i per aquest ordre, el seu cònjuge o parella de fet o els fills que vinguessin convivint amb les mateixes, tindran dret a la mateixa deducció de l'apartat anterior i amb els mateixos requisits, tret del requisit d'edat.Ambdues deduccions no podran simultaniejar-se.

Emplenament

Si el titular de la deducció és víctima del terrorisme ha de marcar "X" a la casella establerta a l'efecte. 

A la següent finestra es reflectiran les quantitats satisfetes pel titular de la deducció.Haurà de marcar, si estigués en algun d'aquests casos, que l'habitatge està situada en nuclis rurals i/o es va adquirir a partir de l'1 de gener de 2015.