Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.10.10.Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys

El contribuent es podrà aplicar una deducció del 5 per cent per les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer del seu habitatge habitual, amb el límit de 300 euros anuals.El percentatge de deducció serà del 10 per cent amb el límit de 400 euros, en cas de lloguer d'habitatge habitual en el medi rural (aquell habitatge que es trobi en municipis i nuclis de població inferior a 3.000 habitants)

Requisits:

 1. Que es presentin en el contribuent alguna de les següents circumstàncies:

  1. Que tingui en la data de meritació de l'impost menys de 36 anys complerts.En cas de tributació conjunta, aquest requisit l'haurà de complir, almenys, un dels cònjuges, o en el seu cas, el pare o la mare.

  2. Que formi part d'una família que tingui la consideració legal de nombrosa.

  3. Que pateixi una discapacitat física, psíquica o sensorial, amb un grau de discapacitat legal igual o superior al 65 per cent.

 2. Que es tracti de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupat efectivament pel mateix i localitzat dins del territori de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

 3. Que s'hagi satisfet per l'arrendament i, en el seu cas, pels seus prorrogues, l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

 4. Que s'hagi constituït el dipòsit obligatori en concepte de fiança, al qual es refereix la Llei d'arrendaments urbans, a favor de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

 5. Que el contribuent no tingui dret durant el mateix període impositiu a cap deducció per inversió en habitatge habitual.

 6. Que ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar no siguin titulars del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi d'un altre habitatge situat a menys de 75 quilòmetres de l'habitatge arrendat.

 7. Que la suma de les bases imposables, general i de l'estalvi no sigui superior a 19.000 euros en tributació individual o a 24.000 euros en cas de tributació conjunta.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte al mateix habitatge, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.

Emplenament:

Ens haurà d'indicar a la finestra que s'obre, les següents dades a les caselles corresponents, l'import satisfet per l'arrendament, si l'habitatge arrendat és dins d'un municipi o nucli de població de menys de 3.000 habitants, en NIF del llogater, o, si aquest fos resident a l'estranger i manqués de NIF, el número identificatiu legal del país de procedència.

També haurà d'indicar el nombre de contribuents que tenen dret a l'aplicació de la deducció pel mateix habitatge, i finalment, si forma el contribuent parteix d'una família nombrosa.

El programa traslladarà les dades incloses a l'annex B6 de la declaració.