Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.10.10. Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys

El contribuent es podrà aplicar una deducció del 5 per cent per les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte de lloguer del seu habitatge habitual, amb el límit de 300 euros anuals. El percentatge de deducció serà del 10 per cent amb el límit de 400 euros, en cas de lloguer d'habitatge habitual en el medi rural (aquell habitatge que es trobi en municipis i nuclis de població inferior a 3.000 habitants)

Requisits:

 1. Que concorrin en el contribuent alguna de les següents circumstàncies:

  1. Que tingui en la data de meritació de l'impost menys de 36 anys complerts. En cas de tributació conjunta, aquest requisit haurà de complir-ho, com a mínim, un dels cònjuges, o si escau, el pare o la mare.

  2. Que formi part d'una família que tingui la consideració legal de nombrosa.

  3. Que pateixi una discapacitat física, psíquica o sensorial, amb un grau de discapacitat legal igual o superior al 65 per cent.

 2. Que es tracti de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupada efectivament pel mateix i localitzada dins el territori de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

 3. Que s'hagi satisfet per l'arrendament i, si escau, per les seves prórrogues, l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

 4. Que s'hagi constituït el dipòsit obligatori en concepte de fiança, a què es refereix la Llei d'arrendaments urbans, a favor de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

 5. Que el contribuent no tingui dret durant el mateix període impositiu a deducció alguna per inversió en habitatge habitual.

 6. Que ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar siguin titulars del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi d'un altre habitatge situat a menys de 75 quilòmetres de l'habitatge arrendat.

 7. Que la suma de les bases imposables, general i de l'estalvi no sigui superior a 19.000 euros en tributació individual o a 24.000 euros en cas de tributació conjunta.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte al mateix habitatge, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Emplenament:

Haurà d'indicar-nos en la finestra que s'obre, les següents dades en les caselles corresponents, l'import satisfet per l'arrendament, si l'habitatge arrendat està dins un municipi o nucli de població de menys de 3.000 habitants, en NIF de l'arrendador, o, si aquest fora resident a l'estranger i manqués de NIF, el número identificatiu legal del país de procedència.

També haurà d'indicar el nombre de contribuents que tenen dret a l'aplicació de la deducció pel mateix habitatge, i finalment, si forma el contribuent part d'una família nombrosa.

El programa traslladarà les dades incloses  a l'annex B6 de la declaració.