Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.10.2. Per treball dependent

Sobre la part autonòmica de la quota íntegra dels contribuents residents en la Comunitat Autònoma d'Extremadura que percebin retribucions del treball dependent pot practicar-se una deducció de 75 euros sempre que es compleixin les següents condicions:

  • Que els seus rendiments íntegres de treball no superin la quantitat de 12.000 euros anuals.

  • Que la suma dels rendiments nets diferents dels del treball, els guanys i pèrdues patrimonials i imputacions de renda no excedeixi 300 euros.

    NOTA: La deducció és calculada pel programa sobre la base de les dades introduïdes en la declaració.