Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.10.3.Per cura de familiars amb discapacitat

El contribuent podrà deduir de la quota íntegra autonòmica 150 euros per cada ascendent o descendent  amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% , o que estigui juridicamente impossibilitat.

L'import de la deducció serà de 220 euros per a aquells contribuents que tinguessin reconegut el dret a percebre prestacions per dependència sense que a 31 de desembre les hagi començat a percebre.

Requisits:

  • L'ascendent o descendent amb discapacitat ha de conviure amb el contribuent de forma ininterrompuda almenys durant la meitat del període impositiu.Quan dos o més contribuents amb el mateix grau de parentiu tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte d'una mateixa persona, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.Quan els contribuents tinguin diferent grau de parentiu respecte de la persona amb discapacitat, l'aplicació de la deducció correspondrà al de grau més proper.La deducció serà aplicable en cas de parentiu per afinitat.

  • La suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent no sigui superior a 19.000 euros en declaració individual, o a 24.000 euros en declaració conjunta (aquest requisit serà controlat pel programa).Existint més d'un contribuent que convisqui amb la persona amb discapacitat, i per al cas que només un d'ells reuneixi el requisit de límit de renda, aquest podrà aplicar-se la deducció completa.

  • Les rendes general i de l'estalvi de l'ascendent o descendent amb discapacitat no han de ser superiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples, això és:15.039,18 euros  (IPREM 2018:  7.519,59 euros), incloses les exemptes.

  • L'ascendent o descendent amb discapacitat no ha de tenir l'obligació legal de presentar declaració per l'Impost sobre el Patrimoni.

  • S'ha d'acreditar la convivència efectiva pels Serveis Socials de base o per qualsevol altre organisme públic competent.

Emplenament

Haurà d'indicar a la finestra que s'obre, i de forma separada, 1r el conjunt d'ascendents i descendents amb discapacitat, sense incloure els familiars que s'indiquen en el punt 2.

2n Haurà d'indicar el número d'ascendents i descendents als que se'ls hagi reconegut ajuts a la dependència, però que a data de 31 de desembre del present exercici no han començat a percebre-les.

En cas de matrimoni quan ambdós cònjuges tinguin de dret aplicar la deducció es reflectirà a la casella "Comú" el nombre de persones que generin el dret a la deducció.

En un altre cas, es reflectirà a la casella "Titular" el nombre de persones que donen dret a la deducció, indicant addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció per aquests mateixos ascendents o descendents.