Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.10.4.Per acolliment de menors

La quantitat de 250 euros per cada menor en règim d'acolliment familiar temporal, permanent o d'urgència, sempre que el contribuent convisqui amb el menor 183 dies o més durant el període impositiu.Si el temps de convivència durant el període impositiu fos inferior a 183 dies i superior a 90 dies, l'import de la deducció per cada menor acollit serà de 125 euros.

Important:

En el cas de tributació individual dels cònjuges, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

Semblants de fet:

Si l'acolliment de menors es realitzés per parelles de fet d'acord amb l'article 8 de la Llei 5/2003, de 20 de març, de Parejas de fet de la Comunitat Autònoma d'Extremadura, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun dels seus membres.

Emplenament 

En cas de matrimoni i quan ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, haurà d'indicar a la casella "Comú" corresponent al nombre de dies de durada de l'acolliment, el nombre de menors acollits.

En un altre cas, el nombre de menors acollits es reflectirà a la casella "Del Titular" corresponent al nombre de dies de durada de l'acolliment.En aquest supòsit haurà d'indicar, addicionalment, el nombre de persones amb dret a la deducció, si l'acolliment ha estat realitzat per un matrimoni o una unió de fet n'haurà de consignar "2".