Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.10.5. Per parts múltiples

En el cas de parts múltiples, els contribuents tindran dret a l'aplicació d'una deducció de 300 euros per fill nascut durant el període impositiu.

REQUISITS I CONDICIONS D'APLICACIÓ:

  • La suma de les bases imposables general i de l'estalvi no ha de superar 19.000 euros en cas de tributació individual o 24.000 euros en cas de tributació conjunta.

  • Només tindran dret a practicar la deducció els pares que convisquin amb els fills nascuts.

  • Quan els fills nascuts convisquin amb ambdós progenitors l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells si optessin per tributació individual.

  • Les anteriors circumstàncies s'entendran referides a la data de meritació de l'impost. 

EMPLENAMENT:

En cas de matrimoni si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció haurà d'indicar en la casella "Comuna" el nombre de fills nascuts en el part múltiple.

En un altre cas, el nombre de fills nascuts en el part múltiple es reflectirà en la casella "Titular". En aquest supòsit haurà de complimentar, addicionalment, si els fills conviuen amb ambdós pares adoptius.