Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.10.5.Per parts múltiples

En el cas de parts múltiples, els contribuents tindran dret a l'aplicació d'una deducció de 300 euros per fill nascut en el període impositiu.

REQUISITS I CONDICIONS D'APLICACIÓ:

  • La suma de les bases imposables general i de l'estalvi no ha de superar 19.000 euros en cas de tributació individual o 24.000 euros en cas de tributació conjunta.

  • Només tindran de dret a practicar la deducció els pares que convisquin amb els fills nascuts.

  • Quan els fills nascuts convisquin amb ambdós progenitors l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells si optessin per tributació individual.

  • Les anteriors circumstàncies s'entendran referides a la data de meritació de l'impost. 

EMPLENAMENT:

En cas de matrimoni si ambdós cònjuges tenen dret a la deducció haurà d'indicar a la casella "Comú" el nombre de fills nascuts en el part múltiple.

En un altre cas, el nombre de fills nascuts en el part múltiple es reflectirà a la casella "Titular".En aquest supòsit haurà de complimentar, addicionalment, si els fills conviuen amb ambdós pares adoptius.