Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.10.6. Per compra de material escolar

Els contribuents tindran dret a aplicar una deducció de 15 euros per la compra de material escolar si compleixen els següents requisits :

Que tinguin a càrrec seu fills o descendents en edat escolar obligatòria. S'entendrà complert aquest requisit únicament quan el fill o descendent tingui una edat compresa entre els 6 i els 15 anys en la data de meritació de l'impost.

  • Que la base imposable general i de l'estalvi no sigui superior a 19.000 euros en cas de tributació individual o a 24.000 euros en cas de tributació conjunta.

  • Que es tingui dret a l'aplicació del mínim per descendents

  • Que els fills o descendents convisquin amb el contribuent. 

Quan un fill o descendent escolaritzat convisqui amb ambdós pares o ascendents l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells en cas que optessin per declaració individual. 

Emplenament 

En cas de matrimoni quan ambdós cònjuges tinguin dret aplicar la deducció es reflectirà en la casella "Comuna" el nombre de fills o descendents que té en edat escolar obligatòria que generin el dret a la deducció.

En un altre cas, es reflectirà en la casella "Titular" el nombre de fills o descendents que té en edat escolar obligatòria que donen dret a la deducció, indicant addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció per aquells mateixos descendents.