Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.10.7.Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució o ampliació de capital en societats mercantils

Els contribuents podran deduir en la quota íntegra autonòmica el 20 per cent de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils que revesteixin la forma de Societat Anònima, Societat de Responsabilitat Limitada, Societat Anònima Laboral, Societat de Responsabilitat Limitada Laboral o Societat Cooperativa, amb un límit màxim de 4.000 euros.

S'hauran de complir els següents requisits:

 1. La participació adquirida pel contribuent, computada juntament amb la que posseeixin de la mateixa entitat el seu cònjuge o persones unides per raó de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguineidad o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40 % cap dia de l'any natural, del total del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot.

 2. Les participacions adquirides s'han de mantenir en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys, següents a la constitució o ampliació.

 3. El contribuent no ha d'exercir funcions executives ni de direcció en l'entitat.

 4. L'entitat en la qual cal materialitzar l'entitat ha de complir els següents requisits:

  1. Ha de tenir el domicili social i fiscal a Extremadura.

  2. Que desenvolupi una activitat econòmica.A aquests efectes no es considerarà que desenvolupa una activitat econòmica quan tingui per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari i immobiliari.

  3. Que, per al cas en què la inversió efectuada correspongui a la constitució de l'entitat, des del primer exercici aquesta compti almenys, amb una persona amb contracte laboral i a jornada completa o amb dues persones amb contracte laboral a temps parcial, sempre que el còmput total d'hores en el supòsit de contracte laboral a temps parcial sigui igual o superior a l'establert per a una persona amb contracte laboral a jornada completa.En qualsevol cas, els treballadors hauran d'estar donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social i les condicions del contracte hauran de mantenir-se durant almenys 24 mesos.

  4. En cas que la inversió es realitzés mitjançant una ampliació de capital, la societat mercantil va haver d'haver estat constituïda en els tres anys anteriors a la data d'aquesta ampliació, i que a més, la plantilla mitjana de l'entitat durant els dos exercicis fiscals posteriors al de l'ampliació s'incrementi respecte de la plantilla mitjana que tingués en els dotze mesos anteriors almenys en una persona amb els requisits del paràgraf 3r, i l'esmentat increment es mantingui durant almenys uns altres 24 mesos.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'entitat i del seu increment es computarà el nombre de persones ocupades, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

 5. Les operacions que sigui d'aplicació la deducció s'han de formalitzar en escriptura pública, en la qual ha d'especificar-se la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

Emplenament:Haurà d'indicar directament les quantitats invertides amb dret a deducció.

Si la inversió és comuna a ambdós cònjuges, en el seu cas, haurà de consignar el 50 % en la declaració de cada un.