Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.10.8. Per despeses de guarderia per a fills menors de 4 anys

Els contribuents amb fills menors de quatre anys a la data de meritació de l'impost podran aplicar una deducció del 10% de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per despeses de guarderia en centres d'educació infantil autoritzats per la Consergeria competent en matèria d'educació, amb un màxim de 220 euros anuals per al total de fills.

Requisits:

  • Que les bases imposables general i de l'estalvi no sigui superior a 19.000 euros en cas de tributació individual o a 24.000 euros en cas de tributació conjunta.

  • Es tindrà dret a aplicar la deducció per cada fill pel qual es tingui dret al mínim per descendents.

  • Només tindran dret a practicar la deducció els pares que convisquin amb els seus fills a la data de meritació de l'impost. Quan un fill convisqui amb ambdós pares l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells en cas que optessin per tributació individual, independentment del fet que la despesa hagi estat o no satisfet per ambdós.

Emplenament : Haurà de reflectir les quantitats satisfetes per despeses de guarderies de forma separada depenent si els fills conviuen amb ambdós pares, o amb un només d'ells.